Gospodarka Gruntami

GOSPODARKA GRUNTAMI I ROLNICTWO

 
Dariusz Kuczmaszewski - specjalista ds. gospodarki gruntami i rolnictwa
tel. (63) 274-88-09
 __________________________________________________
 

Do zadań stanowiska ds. gospodarki gruntami i rolnictwa należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości – a w szczególności związanych z:

1.   gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania  przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,

2.   ustaleniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

3.   organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,

4.   nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

5.   regulowaniem spraw własnościowych nieruchomości,

6.   prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,

7.   dokonywanie inwentaryzacji mienia gminnego,

8.   realizacja zadań i przygotowywanie informacji związanych ze stanem mienia komunalnego,

9.   prowadzenie postępowania o rozgraniczenie  nieruchomości,

10. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o podziale nieruchomości:

1)   wydawanie opinii w formie postanowień o zgodności wstępnych projektów podziałów nieruchomości  z planem miejscowym,

2)   wydawanie decyzji zatwierdzającej podziały nieruchomości,

3)   ustalanie wysokości odszkodowania za działki gruntu przejęte z mocy prawa na własność gminy,

4)   współdziałanie wydawanie opinii o przeznaczeniu nieruchomości  w planie miejscowym,

5)   tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z

     zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,

6)  wyposażeniem gruntów wchodzących do zasobów w urządzenia komunalne  oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu,

11. przygotowywanie materiałów geodezyjnych do sporządzania planów miejscowych i studium,

12. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

13. zagospodarowaniem wspólnot gruntowych, ochrony gruntów rolnych i leśnych:

1)     przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,

2)     wyłączania gruntów z produkcji,

3)     rolniczego wykorzystania gruntów,

4)     rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych  i użyźniania innych gruntów,

5)     wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

6)     wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,

14. przeciwdziałaniem nieformalnemu obrotowi ziemią,

15. prowadzeniem spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji   porządkowej nieruchomości,

1.   korzystaniem z prawa pierwokupu nieruchomości,

2.   ustalaniem  opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości,

3.   prowadzeniem ewidencji  należności i opłat z tytułu sprzedaży, wydzierżawiania, najmu bądź innych form korzystania z mienia komunalnego gminy,

4.   przygotowywaniem i ewidencja umów dzierżawnych,

5.   dokonywaniem zmian w księgach wieczystych,

6.   prowadzenie spraw z  zakresu rolnictwa i gospodarki rolnej,

7.   współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie realizacji ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o inspekcji weterynaryjnej,

8.    organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

9.    prowadzenie spraw związanych z utylizacją zwłok zwierzęcych i ich części,

10. prowadzenie spraw związanych z ewidencją i ochroną zabytków oraz wynikających z Gminnego Programu Ochrony Zabytków.