Ewidencja Ludności

EWIDENCJA LUDNOŚCI

  
 
Tomasz Teodorczyk - Inspektor ds. obywatelskich
Tel. (63) 274-88-04
___________________________________________________
 
 

Do zadań stanowiska d/s  obywatelskich należą sprawy dotyczące w szczególności:

 

1.   prowadzenie ewidencji ludności,

2.   przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od obywateli polskich i cudzoziemców oraz wydawanie potwierdzeń o dokonaniu tej czynności,

3.   prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawach związanych z zameldowaniem bądź wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego,

4.   sporządzanie wykazów:

1) dzieci objętych obowiązkiem szkolnym

2) przedpoborowych

3) osób zmarłych do urzędów skarbowych

5.   występowanie o nadaniu numeru ewidencyjnego PESEL oraz jego  upowszechnianie

6.   wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz udostępnianie  

danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych postępowań cywilnych i karnych, w tym:

1)  ustanawiania pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa oraz w sprawach o przysposobienie,

2)  wydawania zaświadczeń o stanie rodzinnym i majątkowym w  postępowaniu sądowym,

3)  przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,

7.   zbiórek publicznych i zgromadzeń,

8.   prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,

9.   realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

10.ustalanie kwalifikacji wojskowej,

11. aktualizowania dokumentacji sporządzonej w czasie ustalania kwalifikacji wojskowej celem prawidłowego wykorzystania jej do sporządzania list poborowych,

12.wykonywania zadań związanych z prowadzeniem przez zakłady pracy i  szkoły ewidencji dla potrzeb ustalenia kwalifikacji wojskowej,

13.udziału w  przygotowaniu kwalifikacji wojskowej  i jej przeprowadzeniu,

14.prowadzenia czynności wyjaśniająco – poszukiwawczych wobec osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

15.przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących wszelkich spraw wojskowych,

16.prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i innych spraw obronnych   określonych odrębnymi przepisami min.:

1)  przygotowywania ludności i mienia na wypadek wojny oraz wykonywania   innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach,

2)   uwzględniania postulatów dotyczących potrzeb obrony cywilnej przekazywanych przez organy obrony cywilnej,

3)   tworzenia formacji obrony cywilnej,

4)   nakładania świadczeń w ramach powszechnej samoobrony ludności,

5)   planowania działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,

6)   opracowywania planów działania w dziedzinie obrony cywilnej gminy, oraz nadzorowania opracowywania planów obrony cywilnej przez zakłady pracy,

7)   organizowania szkolenia i ćwiczeń obrony cywilnej,

8)   przygotowania i zapewnienia działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,

9)   planowania i zaopatrywania formacji obrony cywilnej w sprzęt i środki, a także zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków umundurowania,

10) organizowanie magazynów sprzętu obrony cywilnej,

11) współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i  środowiska spowodowanych działaniem sił przyrody lub awarii obiektów technicznych,

12) opracowywanie i utrzymywanie w ciągłej aktualności dokumentacji dotyczącej osiągania podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa,

13) merytorycznego opracowania i utrzymania w ciągłej aktualności szczegółowych planów zapewniających realizację „zestawów zadań” przewidzianych do wykonania w procesie podwyższenia gotowości obronnej państwa,

14) wykonania czynności związanych z opracowaniem i złożeniem wniosków do planu świadczeń na rzecz obronności kraju,

15) opracowania i utrzymania w ciągłej aktualności dokumentacji stałego dyżuru,

16) wnioskowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistychi rzeczowych na rzecz obrony kraju i potrzeb sił zbrojnych oraz ewidencjonowania ich wykonania,

17) realizacji zadań związanych z uzupełnieniem sił zbrojnych rezerwami osobowymi – organizacją doręczeń dokumentów, powołania systemu akcji kurierskiej i posłańcze oraz przewozu żołnierzy rezerwy do jednostek wojskowych,

 

17.prowadzenie spraw związanych z koordynacją i funkcjonowaniem systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze gminy przy pomocy Zarządu MGOSP   i komendanta gminnego Osp a w szczególności:

1)   sporządzanie aktu powołania komendanta gminnego OSP,

2)   prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych,

3)   prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Zarządu MG OSP,

4)   współpraca  z Zarządem MG OSP w zakresie organizacji zawodów pożarniczych, uroczystości publicznych i innych z udziałem OSP,

5)  współpraca z komendantem gminnym OSP w zakresie szkoleń członków OSP, wyposażania jednostek w niezbędny sprzęt  urządzenia przeciwpożarowe,

6)   prowadzenie ewidencji sprzętu, urządzeń i technicznego wyposażenia jednostek OSP,

7)   prowadzenie ksiąg ewidencji pojazdów OSP i ich rozliczanie zgodnie  z wymogami ustalonymi w księgowości Urzędu,

8)   prowadzenie i rozliczanie kart mechanika sprzętu OSP

 

18.organizacja działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych innych nadzwyczajnych zagrożeń,

19.prowadzenie dokumentacji Miejsko Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego,

20.archiwizowanie danych na nośnikach informatycznych.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - wyświetl