Ewidencja Działalności Gospodarczej

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 
 
Katarzyna Rzepczak - pomoc administracyjna
Magdalena Andrzejak- podinspektor ds. działalności gospodarczej
Tel. (63) 274-88-32
 ____________________________________________________________
 

Do zadań stanowiska ds. działalności gospodarczej należy prowadzenie spraw związanych z:

1.   ewidencją przedsiębiorców, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczeń o zmianie wpisu, decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

2.   wydawaniem zaświadczeń o prowadzeniu przez przedsiębiorców działalności gospodarczej,

3.   wydawaniem odpisów, duplikatów i potwierdzeń kopii zaświadczeń o wpisie i zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

4.   prowadzeniem, kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów prawa zgodnie z ustawą Prawo działalności gospodarczej,

5.   wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży,

6.   wydawaniem jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

7.   wydawaniem decyzji o odmowie wydania zezwoleń, o wygaśnięciu zezwoleń i o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

8.   wydawaniem zaświadczeń przedsiębiorcom potwierdzających dokonanie opłat za wydanie lub korzystanie z zezwoleń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok poprzedni,

9.   określeniem cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami a także określenie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,

10.wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w  krajowym transporcie drogowym,

11.ustaleniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych  i gastronomicznych,

12.funkcjonowaniem targowisk miejskich, ustalanie opłat targowych i sposobu ich poboru, opracowanie regulaminu targowisk,

13.prowadzeniem comiesięcznych uzgodnień opłat za sprzedaż stanowisk abonamentowych na placu targowym z księgowością analityczną,

14.gospodarką wodną , melioracją a w szczególności ustaleniem potrzeb w tym zakresie, współdziałanie i nadzorowanie realizacji zadań,

15.prowadzeniem spraw z zakresu transportu publicznego,

16.prowadzeniem ewidencji obiektów innych świadczących usługi hotelarskie, gastronomiczne w tym gospodarstw agroturystycznych,

17.udział w komisjach powołanych do szacowania strat powstałych  w gospodarstwach rolnych wskutek klęsk żywiołowych, ustalenie jednolitych kryteriów i metodologii prac komisji,

18.prowadzeniem spraw dotyczących ochrony zabytków i cmentarzy,

19.realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku,

20.Wydawanie zaświadczeń i potwierdzanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i posiadaniu kwalifikacji rolniczych oraz innych zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw,

21.prowadzenie rejestru instytucji kultury,

22.prowadzenie spraw związanych  z tworzeniem, działalnością i likwidacją instytucji i placówek kultury,

23.koordynowanie działalności instytucji kulturalnych działających w mieście i gminie oraz opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych,

24.prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu odnowy dóbr kultury,

25.współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury i Miejską Biblioteką Publiczną,

26.opieka nad dobrami kultury, miejscami pamięci, pomnikami, tablicami i  grobownictwem wojennym,

27.współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, turystyki i związkami sportowymi oraz opracowywanie kalendarza imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,

28.podejmowanie działań w zakresie inwestycji kultury fizycznej i sport oraz modernizacji bazy sportowej i rekreacyjnej.