Budownictwo i Ochrona Środowiska

BUDOWNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

 
 
Tomasz Jabłoński - Kierownik Referatu Inwestycyjno-Komunalnego
tel. (63) 274-88-07
 
Maciej Ruciński - Specjalista ds. ochrony środowiska
tel. (63) 274-88-08
 
Eliza Nowaczyk - Inspektor ds. ochrony środowiska
tel. (63) 274-88-08
_____________________________________________________________________
 

Do zadań stanowiska ds. budownictwa i ochrony środowiska  należy w szczególności :

1.   przygotowywanie materiałów wyjściowych do planów zagospodarowania przestrzennego gminy a w szczególności:

1)  analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

2)  ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania,

3)   ocena aktualności studium i planów miejscowych,

4)   przygotowywanie uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5)   ewidencjonowanie wniosków dotyczących zmian obowiązujących planów,

6)   dokonywanie analizy zasadności zgłoszonych wniosków o zmianę ustaleń planów miejscowych,

7)   sporządzanie ogłoszeń i obwieszczeń oraz ich publikowanie,

8)  nadzorowanie prawidłowości realizacji procedury formalno – prawnej związanej z opracowywaniem planów miejscowych, uzgadnianie  i opiniowanie projektów planów i studium,

9)   wykładanie projektu planu i prognozy do publicznego wglądu,

10)    przedstawianie wojewodzie dokumentacji planistycznej w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi i wymogami  publikacji,

11)    udostępnianie studiów i planów miejscowych do wglądu,

12)    wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

13)    wydawanie postanowień w sprawie odmowy lub  wydania zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określonych działek,

14)    prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2.   prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, bądź jej odmowie, prowadzenie rejestru tych decyzji,

3.   prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, bądź jej odmowie, prowadzenie rejestru tych decyzji,

4.   rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji  publicznej oraz  analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

5.   prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o posiadanych   dokumentach i informacjach dotyczących środowiska,

6.   udostępnianie na potrzeby społeczeństwa posiadanych opracowań, informacji i decyzji dotyczących środowiska,

7.   prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń wodno –  prawnych oraz wygasaniem, cofaniem lub ograniczaniem tych pozwoleń,

8.  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć,

9.  prowadzenie spraw związanych z planami i programami w ochronie środowiska,

10.przygotowywanie pozwoleń  na wprowadzanie gazów lub pyłów  do powietrza oraz nakładających obowiązek prowadzenia pomiaru emisji zanieczyszczeń z instalacji,

11.przygotowywanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska,

12.sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska,

13.promocja i propagowanie oraz realizacja zadań w zakresie edukacji ekologicznej,

14.zbieranie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.