Biuro Rady Miejskiej

OBSŁUGA ORGANÓW GMINY

 
Anna Parus - inspektor ds. obsługi organów gminy
Tel. (63) 274-88-01
 __________________________________________________________

Do zadań stanowiska ds. Obsługi Organów Gminy należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji  związanej z realizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,  a w szczególności:

1.     obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej,  merytoryczna jej komisji  i Burmistrza, jako jednoosobowego organu wykonawczego gminy, w tym organizacyjna a zwłaszcza przygotowywanie posiedzeń, opracowywanie materiałów z obrad, uchwał, wniosków i opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim organom i czuwanie nad ich realizacją przez właściwe jednostki organizacyjne. Zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje rady, posiedzenia komisji oraz dla burmistrza materiałów będących przedmiotem obrad Rady  oraz zarządzeń i zarządzeń porządkowych burmistrza,

2.     prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,

3.     przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy,

4.     przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

5.     przekazywanie – za pośrednictwem Sekretariatu – korespondencji do i od  rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

6.     prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych, czuwanie nad ich terminowym załatwieniem

7.     prowadzenie rejestru jednostek pomocniczych, organizowania ich pracy, protokołowania spotkań,

8.     organizacja konsultacji społecznych,

9.     załatwianie spraw związanych z nadawaniem tytułu honorowego obywatela miasta,

10. prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza, przekazywanie ich do publikacji oraz nadzór nad ich wykonaniem,

11. prowadzenie zadań związanych z wyborami i referendum,

12. przygotowanie i przeprowadzenie wyboru ławników do sądów  powszechnych,

13. prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego i  udostępnianie ich zainteresowanym  podmiotom,

14. ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego aktów prawa miejscowego  podlegających publikacji

15. organizacja narad i szkoleń z sołtysami,  

16. ewidencja skarg, wniosków i listów obywateli oraz przekazywanie  ich do   załatwienia, kontrola nad ich terminową realizacją,  

17. kompletowanie protokołów z kontroli zewnętrznych w Urzędzie i zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją

18. prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem i współpracą   krajową  i zagraniczną z innymi gminami,  związkami gmin, stowarzyszeniami

19. prowadzenie spraw związanych z promocją gminy Zagórów i polityki   organów gminy,

20. prowadzenie polityki informacyjnej – prezentacji działalności Rady  Gminy, Burmistrza i Urzędu,

21. realizacji prac w sferze tworzenia strategii i lokalnych planów rozwoju gminy oraz koordynacji wykonywania programów i harmonogramów problemowych w tym zakresie,

22. współpracy z organami samorządu powiatowego i wojewódzkiego w zakresie polityki regionalnej,

23. wykonywanie zadań związanych z organizacją obchodów rocznic dla  uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego i innych uroczystości samorządowych oraz współpraca ze stowarzyszeniami,

24. obsługa spraw związanych z udzielaniem zgody na używanie nazwy, herbu  i flagi Miasta w znakach towarowych bądź w inny sposób przez różnego rodzaju firmy, instytucje i organizacje,

25. Prowadzenie rejestru upoważnień, pieczęci i pieczątek.

26. archiwizowanie danych na nośnikach informacji

27. systematyczne przekazywanie akt do archiwum zakładowego i Państwowego.