Dane adresowe

Nazwa, dane adresowe

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓROWIE
 
Siedziba w budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie, wejście B
ul. Kościelna 4
62-410 Zagórów
 
tel/fax: (63)  274 88 33
                   274 88 34
                   274 88 35
                   274 88 36
 
Strona internetowa: www.mgopszagorow.opsinfo.pl  
 
Kierownik MGOPS: Marzena Rogowska
 
 
 

Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi).

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a)     administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zagórowie,  ul. Kościelna 4,  (62-410) Zagórów,

Dane kontaktowe: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zagórowie ul. Kościelna 4, (62-410) Zagórów, tel. (63)  274-88-10, fax. (63) 274-88-11

email: opszagorow@konin.lm.pl

b)     Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).

c)     podstawą przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze  zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

d)     Pana/Pani* dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, świadczącym usługi hostingowe**.

e)     administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

f)      okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).

g)     przysługuje Panu/Pani* prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

h)     przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i)       podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.

j)       W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane  zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

* niepotrzebne skreślić, ** wypełnić odpowiednio do okoliczności

 

 

 

 

 

Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a)    administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zagórowie,  ul. Kościelna 4,  (62-410) Zagórów,

Dane kontaktowe: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zagórowie ul. Kościelna 4, (62-410) Zagórów tel. (63) 274-88-10 fax. (63) 274-88-11,

email: opszagorow@konin.lm.pl

b)    Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

c)     podstawę przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

d)    Pana/Pani* dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, firmom świadczącym usługi hostingowe.**

e)    administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

f)      okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru skargi lub wniosku (stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy skarga lub wniosek).

g)    przysługuje Panu/Pani* prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

h)    przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i)       podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyjęcia skargi lub wniosku. W przypadku niepodania danych skarga lub wniosek nie będzie procesowana.

j)       W ramach prowadzenie rejestru skarg i wniosków nie są podejmowane  zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

* niepotrzebne skreślić, ** wypełnić odpowiednio do okoliczności