Pismo inwestora z dn. 07.04.2014 r. dot. doprecyzowania wniosku

 

Pismo inwestora z dnia 07.04.2014 r. doprecyzowujące dane zawarte we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachoraz karty informacyjnej