Komunikat Kierownika ZGKiUW dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków