DANE ADRESOWE

     
 
 
      URZĄD MIEJSKI W ZAGÓROWIE
 
ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów
 
tel. (63) 274-88-10
fax. (63) 274-88-11
__________________________
 
__________________________ 
e-mail:  umg@zagorow.pl 
Elektroniczna skrzynka podawcza: /3023084/SkrytkaESP na platformie: www.epuap.gov.pl  
 
 
NIP Urzędu: 667-12-30-210
REGON Urzędu: 000529545
 
NIP Gminy: 667-16-88-676
REGON Gminy: 311019496
 
 
 
 
Godziny pracy Urzędu:
 
poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek - piątek 7:15 - 15:15
 
 
 
 
Numer konta bankowego: PKO BP w Koninie 02 1020 2746 0000 3002 0061 8447 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane kontaktowe inspektora danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Beata Jankowiak, można się z nim kontaktować poprzez adres e-mail: iod@zagorow.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych  nie należy natomiast załatwianie innych spraw

 


 

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a)    administratorem danych osobowych jest Gmina Zagórów, reprezentowana przez Burmistrza Gminy z siedzibą w Zagórowie, ul. Kościelna 4, Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Zagórowie, ul. Kościelna 4, tel. 63 2748810 fax. 632748811, email: umg@zagorow.pl   

b)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: iod@zagorow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

c)     dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).

d)    podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze  zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

e)    dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, operatorom pocztowym.

f)      okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).

g)    osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

h)    osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i)       podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.