Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

Lista wiadomości
Uchwała Nr XXV/231/2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
Uchwała Nr XXV/225/2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów
Uchwała Nr XXV/223/2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała Nr XXV/222/2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała Nr XXIV/215/2017 z dnia 09.11.2017 r.
zmieniająca uchwałę Nr XIII/71/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Zagórów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Uchwała Nr XXIV/204/2017 z dnia 09.11.2017 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXIV/203/2017 z dnia 09.11.2017 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXIII/194/2017 z dnia 29.09.2017 r. - UNIEWAŻNIONA W CZĘŚCI
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Uchwała Nr XXIII/193/2017 z dnia 29.09.2017 r. - UNIEWAŻNIONA
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów
Uchwała Nr XXIII/189/2017 z dnia 29.09.2017 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Zagórów instrumentem płatniczym
Uchwała Nr XX/181/2017 z dnia 27.06.2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XX/180/2017 z dnia 27.06.2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Zagórów
Uchwała Nr XX/179/2017 z dnia 27.06.2017 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Uchwała Nr XIX/158/2017 z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr XVIII/155/2017 z dnia 01.03.2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
Uchwała Nr XVIII/151/2017 z dnia 01.03.2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Uchwała Nr XVII/144/2016 z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XVII/137/2016 z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gmina Zagórów
Uchwała Nr XVI/127/2016 z dnia 26.10.2016 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XVI/126/2016 z dnia 26.10.2016 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIV/122/2016 z dnia 14.09.2016 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2016 – 2020 - UNIEWAŻNIONA
Uchwała Nr VIII/82/2015 z dnia 29.12.2015 r.
w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagórów
Uchwała Nr VIII/81/2015 z dnia 29.12.2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
Uchwała Nr VIII/79/2015 z dnia 29.12.2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
Uchwała Nr VIII/78/2015 z dnia 29.12.2015 r.
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała Nr VIII/74/2015 z dnia 29.12.2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie Gminy Zagórów
Uchwała Nr VIII/73/2015 z dnia 29.12.2015 r.
zmieniająca uchwałę Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr VII/62/2015 z dnia 29.10.2015 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr VII/61/2015 z dnia 29.10.2015 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Uchwała Nr VII/60/2015 z dnia 29.10.2015 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów
Uchwała Nr VII/53/2015 z dnia 29.10.2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie Gminy Zagórów
Uchwała Nr VII/52/2015 z dnia 29.10.2015 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr VII/51/2015 z dnia 29.10.2015 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała nr VI/49/2015 z dnia 10.09.2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwała Nr VI/48/2015 z dnia 10.09.2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
Uchwała Nr V/42/2015 z dnia 25.06.2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym
Uchwała Nr V/40/2015 z dnia 25.06.2015 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Zagórów
Uchwała Nr V/39/2015 z dnia 25.06.2015 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego prowadzonego przez Gminę Zagórów
Uchwała Nr IV/25/2015 z dnia 29.04.2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Zagórów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i ich wartości punktowej
Uchwała Nr IV/24/2015 z dnia 29.04.2015 r.
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Uchwała Nr III/23/2015 z dnia 17.02.2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwała Nr II/11/2014 z dnia 27.12.2014 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
Uchwała Nr II/9/2014 z dnia 27.12.2014 r.
zmieniająca uchwałę Nr XV/179/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją
Uchwała Nr XXVIII/289/2014 z dnia 29.10.2014 r.
w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zagórów, w obrębie Nadleśnictwa Grodziec
Uchwała Nr XXVIII/283/2014 z dnia 29.10.2014 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
Uchwała Nr XXVIII/282/2014 z dnia 29.10.2014 r.
w sprawie podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXVIII/281/2014 z dnia 29.10.2014 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXVII/279/2014 z dnia 05.09.2014 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Uchwała Nr XXVI/269/2014 z dnia 21.05.2014 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
Uchwała Nr XXVI/268/2014 z dnia 21.05.2014 r.
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty
Uchwała Nr XXVI/265/2014 z dnia 21.05.2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów
Uchwała Nr XXV/261/2014 z dnia 11.04.2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów
Uchwała Nr XXV/260/2014 z dnia 11.04.2014 r.
w spawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
Uchwała Nr XXV/259/2014 z dnia 11.04.2014 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego
Uchwała Nr XXIV/258/2014 z dnia 21.02.2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Uchwała Nr XXIV/251/2014 z dnia 21.02.2014 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórów w roku 2014
Uchwała Nr XXIV/250/2014 z dnia 21.02.2014 r.
w sprawie: Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zagórów w latach 2014-2018
Uchwała Nr XXII/228/2013 z dnia 06.11.2013 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
Uchwała Nr XXII/227/2013 z dnia 06.11.2013 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXII/226/2013 z dnia 06.11.2013 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXI/219/2013 z dnia 04.09.2013 r.
zmieniająca stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXI/218/2013 z dnia 04.09.2013 r.
w sprawie Regulaminu targowiska "MÓJ RYNEK" w Gminie Zagórów
Uchwała Nr XV/185/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XV/184/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów
Uchwała Nr XV/183/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
Uchwała Nr XV/182/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty
Uchwała Nr XV/181/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XV/179/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją
Uchwała Nr XIV/173/2012 z dnia 23.11.2012 r.
utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zagórów
Uchwała Nr XIV/164/2012 z dnia 23.11.2012 r.
zmieniająca uchwałę nr VII/85/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
Uchwała Nr XIV/160/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
Uchwała Nr XIV/159/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XIV/158/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIV/157/2012 z dnia 23.11.2012 r.
ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XIII/151/2012 z dnia 31.08.2012 r.
sprawie uchwalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zagórów
Uchwała Nr XII/144/2012 z dnia 22.06.2012 r.
zmieniająca uchwałę nr VII/85/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
Uchwała Nr XII/143/2012 z dnia 22.06.2012 r.
w sprawie podziału Gminy Zagórów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
Uchwała Nr XII/140/2012 z dnia 22.06.2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów miasta Zagórów
Uchwała Nr XI/129/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórów w roku 2012
Uchwała Nr X/122/2012 z dnia 17.02.2012 r.
w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr IX/112/2011 z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie budżetu na 2012 rok
Uchwała Nr VIII/100/2011 z dnia 18.11.2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Zagórów
Uchwała Nr VIII/99/2011 z dnia 18.11.2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr V/63/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 6 maja 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie Gminy Zagórów
Uchwała Nr VIII/97/2011 z dnia 18.11.2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
Uchwała Nr VIII/96/2011 z dnia 18.11.2011 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr VIII/95/2011 z dnia 18.11.2011 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr VII/88/2011 z dnia 30.09.2011 r.
zmieniająca uchwałę nr IV/22/2003 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagórów
Uchwała Nr VII/85/2011 z dnia 30.09.2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
Uchwała Nr V/65/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zagórów
Uchwała Nr V/64/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zagórów oraz jej jednostkom podległym od dłużników, w tym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - w ramach pomocy de minimis
Uchwała Nr V/63/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie Gminy Zagórów
Uchwała Nr V/62/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Zalesie
Uchwała Nr V/61/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Wrąbczyn
Uchwała Nr V/60/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Trąbczyn
Uchwała Nr V/59/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Szetlewek
Uchwała Nr V/58/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Szetlew
Uchwała Nr V/57/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Stanisławów
Uchwała Nr V/56/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Skokum
Uchwała Nr V/55/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Osiny
Uchwała Nr V/54/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Oleśnica
Uchwała Nr V/53/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Nowa Wieś
Uchwała Nr V/52/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Myszakówek
Uchwała Nr V/51/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Michalinów Trąbczyński
Uchwała Nr V/50/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Michalinów Oleśnicki
Uchwała Nr V/49/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Mariantów
Uchwała Nr V/48/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Łukom
Uchwała Nr V/47/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Łomów
Uchwała Nr V/46/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Łazy
Uchwała Nr V/45/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Łazińsk Pierwszy
Uchwała Nr V/44/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Łazińsk Drugi
Uchwała Nr V/43/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Kościołków
Uchwała Nr V/42/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Koszelewska Łąka
Uchwała Nr V/41/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Kopojno
Uchwała Nr V/40/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Imielno
Uchwała Nr V/39/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Grądzeń
Uchwała Nr V/38/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Drzewce
Uchwała Nr V/37/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Bukowe
Uchwała Nr V/36/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Augustynów
Uchwała Nr V/35/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Anielewo
Uchwała Nr V/34/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Sołectwa Adamierz
Uchwała Nr V/33/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Osiedla Zagórów
Uchwała Nr III/5/2010 z dnia 29.12.2010 r.
w sprawie budżetu na 2011 rok
Uchwała Nr XXXV/251/2010 z dnia 29.10.2010 r.
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
Uchwała Nr XXXV/245/2010 z dnia 29.10.2010 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXIV/236/2010 z dnia 08.10.2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/141/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Uchwała Nr XXXIV/230/2010 z dnia 08.10.2010 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXIII/227/2010 z dnia 27.08.2010 r.
w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
Uchwała Nr XXXI/216/2010 z dnia 23.04.2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/170/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXXI/215/2010 z dnia 23.04.2010 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXIX/200/2009 z dnia 29.12.2009 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagórów
Uchwała Nr XXVIII/185/2009 z dnia 10.11.2009 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała Nr XXVIII/184/2009 z dnia 10.11.2009 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Zagórów
Uchwała Nr XXVIII/182/2009 z dnia 10.11.2009 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXVIII/181/2009 z dnia 10.11.2009 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXVI/172/2009 z dnia 11.09.2009 r.
zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Uchwała Nr XXV/160/2009 z dnia 26.06.2009 r.
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Zagórowa Nr III/18/2002 z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie wysokości bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Uchwała Nr XXIV/155/2009 z dnia 24.04.2009 r.
w sprawie nazewnictwa ulic w mieście Zagórów
Uchwała Nr XXIII/149/2009 z dnia 10.03.2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego na rok 2009 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów
Uchwała Nr XXII/144/2009 z dnia 20.02.2009 r.
zmieniająca uchwałę Nr XX/114/2008r. Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie opłat targowych
Uchwała Nr XXII/141/2009 z dnia 20.02.2009 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Uchwała Nr XXII/137/2009 z dnia 20.02.2009 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w gminie
Uchwała Nr XXI/132/2008 z dnia 19.12.2008 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXI/131/2008 z dnia 19.12.2008 r.
w sprawie regulaminu określającego na rok 2009 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów
Uchwała Nr XX/115/2008 z dnia 07.11.2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego
Uchwała Nr XX/113/2008 z dnia 07.11.2008 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XX/112/2008 z dnia 07.11.2008 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIX/103/2008 z dnia 19.09.2008 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Zagórów na lata 2008-2011
Uchwała Nr XIV/77/2007 z dnia 28.12.2007r.
w sprawie Regulaminu określającego na rok 2008 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawań i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagórów
Uchwała Nr XIII/68/2007 z dnia 30.11.2007 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/179/2006 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 26 października 2006 r. przyjmującą lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Zagórów
Uchwała Nr XIII/66/2007 z dnia 30.11.2007 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Zagórów lub jej jednostkom organizacyjnym
Uchwała Nr XIII/61/2007 z dnia 30.11.2007 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
Uchwała Nr XIII/60/2007 z dnia 30.11.2007 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XIII/59/2007 z dnia 30.11.2007 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XI/52/2007 z dnia 13.09.2007 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o przebiegu: granica powiatu słupeckiego - Anielewo - do drogi powiatowej Nr 3090P
Uchwała Nr X/48/2007 z dnia 27.08.2007 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów na lata 2008 - 2012
Uchwała Nr IV/22/2007 z dnia 28.02.2007 r.
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Zagórów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
Uchwała Nr IV/21/2007 z dnia 28.02.2007 r.
zmieniająca uchwałę nr IV/22/2003 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagórów
Uchwała Nr III/15/2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie Regulaminu określającego na rok 2007 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów
Uchwała Nr II/13/2006 z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie budżetu na 2007 r.
Uchwała Nr II/7/2006 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
Uchwała Nr II/6/2006 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr II/5/2006 z dnia 06.12.2012 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXIII/179/2006 z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy i miasta Zagórów
Uchwała Nr XXXIII/178/2006 z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/118/2005 z dnia 30.03.2005 r.
Uchwała Nr XXXI/174/2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania na ternie gminy i miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej, rady Powiatu o sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza w 2006 r.
Uchwała Nr XXXI/170/2006 z dnia 30.06.2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXVIII/162/2006 z dnia 24.02.2006 r.
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/118/2005 z dnia 30.03.2005 r.
Uchwała Nr XXVII/152/2005 z dnia 28.12.2005 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na ternie gminy i miasta Zagórów
Uchwała Nr XXVII/151/2005 z dnia 28.12.2005 r.
w sprawie budżetu gminy i miasta na 2006 r.
Uchwała Nr XXVI/141/2005 z dnia 02.12.2005 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
Uchwała Nr XXVI/140/2005 z dnia 02.12.2005 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXVI/138/2005 z dnia 02.12.2005 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXIII/131/2005 z dnia 29.06.2005 r.
w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie gminy i miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
Uchwała Nr XXIII/130/2005 z dnia 29.06.2005 r.
w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu glosowania na terenie gminy i miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
Uchwała Nr XXII/124/2005 z dnia 27.04.2005 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/1999 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 5 marca 1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zagórowie
Uchwała Nr XXII/122/2005 z dnia 27.04.2005 r.
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Zagórów
Uchwała Nr XXI/118/2005 z dnia 30.03.2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Uchwała Nr XIX/104/2004 z dnia 28.12.2004 r.
w sprawie budżetu gminy i miasta na 2005 rok
Uchwała Nr XVIII/100/2004 z dnia 09.12.2004 r.
w sprawie ustalenia podatku od đrodkw transportowch
Uchwała Nr XVII/97/2004 z dnia 02.12.2004 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
Uchwała Nr XVII/96/2004 z dnia 02.12.2004 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XVII/94/2004 z dnia 02.12.2004 r.
w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.
Uchwała Nr XVI/93/2004 z dnia 19.11.2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od zwrotu wydatków za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Uchwała Nr XVI/91/2004 z dnia 19.11.2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
Uchwała Nr XVI/92/2004 z dnia 19.11.2004 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych
Uchwała Nr XVI/90/2004 z dnia 19.11.2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie
Uchwała Nr XVI/85/2004 z dnia 19.11.2004 r.
w sprawie uchwałenia herbu, flagi i pieczęci Miasta Zagórów oraz zasad ich używania
Uchwała Nr XIV/79/2004 z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie szczegółowych zasadi trubu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pienieżnych, do którychnie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należnosci, a także organów do tego upoważnionych
Uchwała Nr XIV/78/2004 z dnia 18.06.2004 r.
w sprawie ustalenia trynu postepowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Uchwała Nr XIII/71/2004 z dnia 16.04.2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie 1 m2 pasa dróg dla których zarządcą jest Gmina Zagórow, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Archiwum