Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr XXV/233/2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Zagórowa i Komisji na 2018 rok
Uchwała Nr XXV/232/2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Uchwała Nr XXV/231/2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
Uchwała Nr XXV/230/2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2033
Uchwała Nr XXV/229/2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2017
Uchwała Nr XXV/228/2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXV/227/2017 z dnia 14.12.2017 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032
Uchwała Nr XXV/226/2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2018 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2018 rok
Uchwała Nr XXV/225/2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów
Uchwała Nr XXV/224/2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Zagórów do udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Nr V/32/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz do przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
Uchwała Nr XXV/223/2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała Nr XXV/222/2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała Nr XXV/221/2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu
Uchwała Nr XXV/220/2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Michała Okurzałego w Zagórowie
Uchwała Nr XXIV/219/2017 z dnia 09.11.2017 r.
w sprawie nadania nazwy skweru na terenie Zagórowa
Uchwała Nr XXIV/218/2017 z dnia 09.11.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Uchwała Nr XXIV/217/2017 z dnia 09.11.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dziesięciu lat
Uchwała Nr XXIV/216/2017 z dnia 09.11.2017 r.
sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
Uchwała Nr XXIV/215/2017 z dnia 09.11.2017 r.
zmieniająca uchwałę Nr XIII/71/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Zagórów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Uchwała Nr XXIV/214/2017 z dnia 09.11.2017 r.
w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" sołectwa z terenu Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXIV/213/2017 z dnia 09.11.2017 r.
w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
Uchwała Nr XXIV/212/2017 z dnia 09.11.2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Unii Europejskiej w Trąbczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Unii Europejskiej w Trąbczynie
Uchwała Nr XXIV/211/2017 z dnia 09.11.2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu
Uchwała Nr XXIV/210/2017 z dnia 09.11.2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Michała Okurzałego w Zagórowie
Uchwała Nr XXIV/209/2017 z dnia 09.11.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXIV/208/2017 z dnia 09.11.2017 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032
Uchwała Nr XXIV/207/2017 z dnia 09.11.2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu
Uchwała Nr XXIV/206/2017 z dnia 09.11.2017 r.
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok udzielonych z budżetu gminy
Uchwała Nr XXIV/205/2017 z dnia 09.11.2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Zagórów na okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Uchwała Nr XXIV/204/2017 z dnia 09.11.2017 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXIV/203/2017 z dnia 09.11.2017 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXIII/202/2017 z dnia 29.09.2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXIII/201/2017 z dnia 29.09.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Uchwała Nr XXIII/200/2017 z dnia 29.09.2017 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Łazińsk Pierwszy, oznaczonej numerem działki 209/5
Uchwała Nr XXIII/199/2017 z dnia 29.09.2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej
Uchwała Nr XXIII/198/2017 z dnia 29.09.2017 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Anielewo, oznaczonej numerem działki 9/8
Uchwała Nr XXIII/197/2017 z dnia 29.09.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXIII/196/2017 z dnia 29.09.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału gminy i miasta Zagórów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
Uchwała Nr XXIII/195/2017 z dnia 29.09.2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie ul. Sulańska 13 za 2016 rok
Uchwała Nr XXIII/194/2017 z dnia 29.09.2017 r. - UNIEWAŻNIONA W CZĘŚCI
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Uchwała Nr XXIII/193/2017 z dnia 29.09.2017 r. - UNIEWAŻNIONA
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów
Uchwała Nr XXIII/192/2017 z dnia 29.09.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXIII/191/2017 z dnia 29.09.2017 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032
Uchwała Nr XXIII/190/2017 z dnia 29.09.2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku dla Powiatu Słupeckiego w realizacji zadania polegającego na przebudowie dogi powiatowej 2900P
Uchwała Nr XXIII/189/2017 z dnia 29.09.2017 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Zagórów instrumentem płatniczym
Uchwała Nr XXII/188/2017 z dnia 04.08.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXII/187/2017 z dnia 04.08.2017 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gmin i Miasta Zagórów na lata 2017-2032
Uchwała Nr XXI/186/2017 z dnia 06.07.2017 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Zagórów do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Uchwała Nr XXI/185/2017 z dnia 06.07.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XXI/184/2017 z dnia 06.07.2017 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032
Uchwała Nr XXI/183/2017 z dnia 06.07.2017 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Uchwała Nr XX/182/2017 z dnia 27.06.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Uchwała Nr XX/181/2017 z dnia 27.06.2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XX/180/2017 z dnia 27.06.2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Zagórów
Uchwała Nr XX/179/2017 z dnia 27.06.2017 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Uchwała Nr XX/178/2017 z dnia 27.06.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XX/177/2017 z dnia 27.06.2017 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032
Uchwała Nr XX/176/2017 z dnia 27.06.2017 r. - UNIEWAŻNIONA
w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego
Uchwała Nr XX/175/2017 z dnia 27.06.2017 r. - UNIEWAŻNIONA
nadania nazwy skweru na terenie Zagórowa
Uchwała Nr XX/174/2017 z dnia 27.06.2017 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Uchwała Nr XX/173/2017 z dnia 27.06.2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2017 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2017 rok
Uchwała Nr XX/172/2017 z dnia 27.06.2017 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zagórów, o numerze geodezyjnym 2261/2 i powierzchni 0,0448 ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XX/171/2017 z dnia 27.06.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i prawa własności do 3/5 części zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w m. Zagórów, ul. Konińska 23, działka nr 2093/2 i 2093/3 – obręb geodezyjny Zagórów, stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XX/170/2017 z dnia 27.06.2017 r.
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego w realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej 2900P
Uchwała Nr XX/169/2017 z dnia 27.06.2017 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów
Uchwała Nr XX/168/2017 z dnia 27.06.2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2016 rok
Uchwała Nr XIX/167/2017 z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie nie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego
Uchwała Nr XIX/166/2017 z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi: Oleśnica, Trąbczyn, Augustynów i Bukowe w gminie Zagórów
Uchwała Nr XIX/165/2017 z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zagórowie, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 2719/2 i powierzchni 0,0397 ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XIX/164/2017 z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zagórowie, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 2717/4 i powierzchni 0,0688 ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XIX/163/2017 z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 2718/1, o powierzchni 0,0513ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XIX/162/2017 z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XIX/161/2017 z dnia 31.03.2017 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032
Uchwała Nr XIX/160/2017 z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych
Uchwała Nr XIX/159/2017 z dnia 31.03.2017 r. - UNIEWAŻNIONA
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Uchwała Nr XIX/158/2017 z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwała Nr XVIII/157/2017 z dnia 01.03.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres pięciu lat
Uchwała Nr XVIII/156/2017 z dnia 01.03.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XVIII/155/2017 z dnia 01.03.2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
Uchwała Nr XVIII/154/2017 z dnia 01.03.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XVIII/153/2017 z dnia 01.03.2017 r.
zmieniająca Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Zagórów na lata 2017-2032
Uchwała Nr XVIII/152/2017 z dnia 01.03.2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
Uchwała Nr XVIII/151/2017 z dnia 01.03.2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Uchwała Nr XVIII/150/2017 z dnia 01.03.2017 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XVIII/149/2017 z dnia 01.03.2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego