Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr XVII/148/2016 z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji a 2017 rok
Uchwała Nr XVII/147/2016 z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Uchwała Nr XVII/146/2016 z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie przyjęcia w formie umowy dożywocia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Pana Henryka Szkudlarka
Uchwała Nr XVII/145/2016 z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”
Uchwała Nr XVII/144/2016 z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
Uchwała Nr XVII/143/2016 z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032
Uchwała Nr XVII/142/2016 z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie
Uchwała Nr XVII/141/2016 z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2016
Uchwała Nr XVII/140/2016 z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr XVII/139/2016 z dnia 15.12.2016 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032
Uchwała Nr XVII/138/2016 z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2017 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2017 rok
Uchwała Nr XVII/137/2016 z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gmina Zagórów
Uchwała Nr XVI/136/2016 z dnia 26.10.2016 r.
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej numerami działek 2107/3 i 2108/3 o powierzchni łącznej 0,6574 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XVI/135/2016 z dnia 26.10.2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego St. post. Teofila Klechamera
Uchwała Nr XVI/134/2016 z dnia 26.10.2016 r.
w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
Uchwała Nr XVI/133/2016 z dnia 26.10.2016 r.
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Oleśnica, oznaczonych numerami działek 787 o powierzchni 0,0600 ha i 811 o powierzchni 0,0300 ha, stanowiących własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XVI/132/2016 z dnia 26.10.2016 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2016 – 2020
Uchwała Nr XVI/131/2016 z dnia 26.10.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr XVI/130/2016 z dnia 26.10.2016 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032
Uchwała Nr XVI/129/2016 z dnia 26.10.2016 r.
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok udzielonych z budżetu gminy
Uchwała Nr XVI/128/2016 z dnia 26.10.2016 r.
w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2017
Uchwała Nr XVI/127/2016 z dnia 26.10.2016 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XVI/126/2016 z dnia 26.10.2016 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XV/125/2016 z dnia 22.09.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr XV/124/2016 z dnia 22.09.2016 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032
Uchwała Nr XIV/123/2016 z dnia 14.09.2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 października 2015 r.
Uchwała Nr XIV/122/2016 z dnia 14.09.2016 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2016 – 2020 - UNIEWAŻNIONA
Uchwała Nr XIV/121/2016 z dnia 14.09.2016 r.
w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych Gminy Zagórów i nadania Statutu
Uchwała Nr XIV/120/2016 z dnia 14.09.2016 r.
w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zagórowie
Uchwała Nr XIV/119/2016 z dnia 14.09.2016 r.
zmieniająca statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
Uchwała Nr XIV/118/2016 z dnia 14.09.2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie ul. Sulańska 13 za 2015 rok
Uchwała Nr XIV/117/2016 z dnia 14.09.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr XIV/116/2016 z dnia 14.09.2016 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032
Uchwała Nr XIII/115/2016 z dnia 18.07.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr XIII/114/2016 z dnia 18.07.2016 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032
Uchwała Nr XIII/113/2016 z dnia 18.07.2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu
Uchwała Nr XII/112/2016 z dnia 30.06.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr XII/111/2016 z dnia 30.06.2016 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032
Uchwała Nr XII/110/2016 z dnia 30.06.2016 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów
Uchwała Nr XII/109/2016 z dnia 30.06.2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2015 rok
Uchwała Nr XII/108/2016 z dnia 30.06.2016 r.
zmieniająca uchwałę nr X/96/2016 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie.
Uchwała Nr XI/107/2016 z dnia 10.05.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr XI/106/2016 z dnia 10.05.2016 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016 - 2032
Uchwała Nr XI/105/2016 z dnia 10.05.2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Uchwała Nr XI/104/2016 z dnia 10.05.2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gmina Zagórów
Uchwała Nr XI/103/2016 z dnia 10.05.2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „DOBRY ADRES”
Uchwała Nr XI/102/2016 z dnia 10.05.2016 r.
w sprawie użyczenia nieruchomości
Uchwała Nr XI/101/2016 z dnia 10.05.2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Zagórów na lata 2016 – 2020
Uchwała Nr X/100/2016 z dnia 21.03.2016r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
Uchwała Nr X/99/2016 z dnia 21.03.2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości na okres dziesięciu lat
Uchwała Nr X/98/2016 z dnia 21.03.2016r.
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w Zagórowie, oznaczonej numerami działek 1970/6, 1970/7, 1970/8, 1970/9, 1970/10, 1970/11, 1970/12, 1970/13, 1970/14
Uchwała Nr X/97/2016 z dnia 21.03.2016r.
w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" sołectw z terenu Gminy Zagórów
Uchwała Nr X/96/2016 z dnia 21.03.2016r.
w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zagórowie
Uchwała Nr X/95/2016 z dnia 21.03.2016r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
Uchwała Nr X/94/2016 z dnia 21.03.2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr X/93/2016 z dnia 21.03.2016r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032
Uchwała Nr X/92/2016 z dnia 21.03.2016r.
sprawie ustalenia stawki za korzystanie przez radnego z samochodu prywatnego w podróży służbowej i zwrotu kosztów przejazdu
Uchwała Nr X/92/2016 z dnia 21.03.2016r.
sprawie ustalenia stawki za korzystanie przez radnego z samochodu prywatnego w podróży służbowej i zwrotu kosztów przejazdu
Uchwała Nr X/91/2016 z dnia 21.03.2016r.
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2017 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr X/90/2016 z dnia 21.03.2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2016 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2016 rok
Uchwała Nr IX/89/2016 z dnia 25.01.2016 r.
w sprawie zgłoszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" sołectw z terenu Gminy Zagórów
Uchwała Nr IX/88/2016 z dnia 25.01.2016 r.
w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zagórów"