Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr XXIX/294/2014 z dnia 12.11.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała Nr XXIX/293/2014 z dnia 12.11.2014 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 - 2032
Uchwała Nr XXIX/292/2014 z dnia 12.11.2014 r.
w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
Uchwała Nr XXVIII/291/2014 z dnia 29.10.2014 r.
w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
Uchwała Nr XXVIII/290/2014 z dnia 29.10.2014 r.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Uchwała Nr XXVIII/289/2014 z dnia 29.10.2014 r.
w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zagórów, w obrębie Nadleśnictwa Grodziec
Uchwała Nr XXVIII/288/2014 z dnia 29.10.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała Nr XXVIII/287/2014 z dnia 29.10.2014 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 - 2032
Uchwała Nr XXVIII/286/2014 z dnia 29.10.2014 r.
w sprawie przejęcia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego oraz udziałów w nieruchomościach będących współwłasnością Powiatu Słupeckiego i Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXVIII/285/2014 z dnia 29.10.2014 r.
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok udzielonych z budżetu gminy
Uchwała Nr XXVIII/284/2014 z dnia 29.10.2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Zagórów na okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Uchwała Nr XXVIII/283/2014 z dnia 29.10.2014 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
Uchwała Nr XXVIII/282/2014 z dnia 29.10.2014 r.
w sprawie podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXVIII/281/2014 z dnia 29.10.2014 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXVII/280/2014 z dnia 05.09.2014 r.
w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
Uchwała Nr XXVII/279/2014 z dnia 05.09.2014 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Uchwała Nr XXVII/278/2014 z dnia 05.09.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała Nr XXVII/277/2014 z dnia 05.09.2014 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 -2032
Uchwała Nr XXVII/276/2014 z dnia 05.09.2014 r.
w sprawie udostępnienia nieruchomości i ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących drogi gminne
Uchwała Nr XXVII/275/2014 z dnia 05.09.2014 r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Oleśnica, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 879/10 o powierzchni 0,0311 ha
Uchwała Nr XXVII/274/2014 z dnia 05.09.2014 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie ul. Sulańska 13 za 2013 rok.
Uchwała Nr XXVI/273/2014 z dnia 21.05.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała Nr XXVI/272/2014 z dnia 21.05.2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 – 2032
Uchwała Nr XXVI/271/2014 z dnia 21.05.2014 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej w Trąbczynie na remont Kościoła w Trąbczynie
Uchwała Nr XXVI/270/2014 z dnia 21.05.2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na zbudowanie systemu teleinformatycznego niezbędnego do udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków dla Gmin
Uchwała Nr XXVI/269/2014 z dnia 21.05.2014 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
Uchwała Nr XXVI/268/2014 z dnia 21.05.2014 r.
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty
Uchwała Nr XXVI/267/2014 z dnia 21.05.2014 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXVI/266/2014 z dnia 21.05.2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2013 rok
Uchwała Nr XXVI/265/2014 z dnia 21.05.2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXV/264/2014 z dnia 11.04.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała Nr XXV/263/2014 z dnia 11.04.2014 r.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014-2032
Uchwała Nr XXV/262/2014 z dnia 11.04.2014 r.
w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie
Uchwała Nr XXV/261/2014 z dnia 11.04.2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów
Uchwała Nr XXV/260/2014 z dnia 11.04.2014 r.
w spawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
Uchwała Nr XXV/259/2014 z dnia 11.04.2014 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zagórów w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego
Uchwała Nr XXIV/258/2014 z dnia 21.02.2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Uchwała Nr XXIV/257/2014 z dnia 21.02.2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
Uchwała Nr XXIV/256/2014 z dnia 21.02.2014 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w miejscowości Szetlewek, oznaczonej numerem działki 236 o powierzchni 0,0500 ha
Uchwała Nr XXIV/255/2014 z dnia 21.02.2014 r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 688/1 i 688/4 o powierzchni łącznej 0,0652 ha
Uchwała Nr XXIV/254/2014 z dnia 21.02.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała Nr XXIV/253/2014 z dnia 21.02.2014 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014-2032
Uchwała Nr XXIV/252/2014 z dnia 21.02.2014 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXIV/251/2014 z dnia 21.02.2014 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórów w roku 2014
Uchwała Nr XXIV/250/2014 z dnia 21.02.2014 r.
w sprawie: Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zagórów w latach 2014-2018
Uchwała Nr XXIV/249/2014 z dnia 21.02.2014 r.
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2014
Uchwała Nr XXIV/248/2014 z dnia 21.02.2014 r.
w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014