Wyszukiwarka:

2013

Lista wiadomości
Uchwała Nr XXIII/247/2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2014 rok
Uchwała Nr XXIII/246/2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
Uchwała Nr XXIII/244/2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014-2032
Uchwała Nr XXIII/243/2013 z dnia 27.12.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Uchwała Nr XXIII/242/2013 z dnia 27.12.2013 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032
Uchwała Nr XXIII/241/2013 z dnia 27.12.2013 r. - unieważniona
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXII/240/2013 z dnia 06.11.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXII/239/2013 z dnia 06.11.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXII/238/2013 z dnia 06.11.2013 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej numerem działki 2082/1 o powierzchni 0,1823 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXII/237/2013 z dnia 06.11.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Włodzimirów, oznaczonej numerem działki 2/1
Uchwała Nr XXII/236/2013 z dnia 06.11.2013 r.
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Myszakówek, oznaczonej numerami działek 117/1, 117/3, 117/4, 118 i 119/1 o łącznej powierzchni 0,4043 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXII/235/2013 z dnia 06.11.2013 r.
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej
Uchwała Nr XXII/234/2013 z dnia 06.11.2013 r.
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej
Uchwała Nr XXII/233/2013 z dnia 06.11.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Uchwała Nr XXII/232/2013 z dnia 06.11.2013 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013 - 2032
Uchwała Nr XXII/231/2013 z dnia 06.11.2013 r.
w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
Uchwała Nr XXII/230/2013 z dnia 06.11.2013 r.
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2014 rok udzielonych z budżetu Gminy
Uchwała Nr XXII/229/2013 z dnia 06.11.2013 r.
w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2014
Uchwała Nr XXII/228/2013 z dnia 06.11.2013 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
Uchwała Nr XXII/227/2013 z dnia 06.11.2013 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXII/226/2013 z dnia 06.11.2013 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXI/225/2013 z dnia 04.09.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Uchwała Nr XXI/224/2013 z dnia 04.09.2013 r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Kościołkowie, obręb geodezyjny Wrąbczyn Górski oznaczonej numerem działki 733/1 o powierzchni 0,2062 ha. stanowiącej drogę i będącej własnością Pana Damiana Mierkiewicza
Uchwała Nr XXI/223/2013 z dnia 04.09.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXI/222/2013 z dnia 04.09.2013 r. - unieważniona
w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zagórów na lata 2013-2017
Uchwała Nr XXI/221/2013 z dnia 04.09.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Uchwała Nr XXI/220/2013 z dnia 04.09.2013 r.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032
Uchwała Nr XXI/219/2013 z dnia 04.09.2013 r.
zmieniająca stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXI/218/2013 z dnia 04.09.2013 r.
w sprawie Regulaminu targowiska „MÓJ RYNEK” w Gminie Zagórów
Uchwała Nr XX/217/2013 z dnia 05.08.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Uchwała Nr XX/216/2013 z dnia 05.08.2013 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032
Uchwała nr XVIII/211/2013 z dnia 05.06.2013 r.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2013 rok
Uchwała nr XVIII/210/2013 z dnia 05.06.2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032
Uchwała Nr XVI/198/2013 z dnia 22.02.2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2013-2032
Uchwała Nr XVIII/215/2013 z dnia 05.06.2013 r.
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zagórów (Pan prof. Zygmunt Wiatrowski)
Uchwała Nr XVIII/214/2013 z dnia 05.06.2013 r.
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zagórów (Pani Krystyna Mrugalska)
Uchwała Nr XVIII/213/2013 z dnia 05.06.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Uchwała Nr XVIII/212/2013 z dnia 05.06.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Włodzimirów, oznaczonej numerem działki 2/2
Uchwała Nr XVIII/209/2013 z dnia 05.06.2013 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów
Uchwała Nr XVIII/208/2013 z dnia 05.06.2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zagórów za 2012 rok
Uchwała Nr XVII/203/2013 z dnia 19.04.2013 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032
Uchwała Nr XVII/207/2013 z dnia 19.04.2013 r.
w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Grabina w obrębie geodezyjnym Włodzimirów, oznaczonej numerem działki 180/3 o powierzchni 0,3392 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XVII/206/2013 z dnia 19.04.2013 r.
w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Włodzimirów, w miejscowości Grabina, oznaczonej numerem działki 180/4 o powierzchni 0,1007 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XVII/205/2013 z dnia 19.04.2013 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zagórów
Uchwała Nr XVII/204/2013 z dnia 19.04.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Uchwała Nr XVII/202/2013 z dnia 19.04.2013 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Myszakówku
Uchwała Nr XVI/201/2013 z dnia 22.02.2013 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Łazińsk Pierwszy, o numerze geodezyjnym 190/2 i powierzchni 0,4857ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XVI/200/2013 z dnia 22.02.2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze gminy Zagórów
Uchwała Nr XVI/199/2013 z dnia 22.02.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Uchwała Nr XVI/197/2013 z dnia 22.02.2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
Uchwała Nr XVI/196/2013 z dnia 22.02.2013 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XVI/195/2013 z dnia 22.02.2013 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów w latach 2013-2017
Uchwała Nr XVI/194/2013 z dnia 22.02.2013 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Myszakówku
Uchwała Nr XVI/193/2013 z dnia 22.02.2013 r.
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2013
Uchwała Nr XVI/192/2013 z dnia 22.02.2013 r.
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.