Wyszukiwarka:

2012

Lista wiadomości
Uchwała Nr XVI/197/2013 z dnia 22.02.2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
Uchwała Nr XV/191/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2013r
Uchwała Nr XV/190/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XV/189/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Trąbczyn Dworski, oznaczonej numerem geodezyjnym 87/1 o powierzchni 0,0318 ha
Uchwała Nr XV/188/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w Zagórowie, oznaczonej numerem działki 894/3 o powierzchni 0,0708 ha
Uchwała Nr XV/187/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Uchwała Nr XV/186/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku, położonej w obrębie geodezyjnym Oleśnica, oznaczonej numerem geodezyjnym 261/1 o powierzchni 0,0639 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A w Warszawie
Uchwała Nr XV/185/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XV/184/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów
Uchwała Nr XV/183/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
Uchwała Nr XV/182/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty
Uchwała Nr XV/179/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją
Uchwała Nr XV/174/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2012
Uchwała Nr XV/181/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie budżetu na 2013 rok
Uchwała Nr XV/180/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032
Uchwała Nr XV/178/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2013 roku udzielonych z budżetu gminy
Uchwała Nr XV/177/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie
Uchwała Nr XV/176/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
Uchwała Nr XV/175/2012 z dnia 28.12.2012 r.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032
Uchwała Nr XIV/157/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XIV/156/2012 z dnia 23.11.2012 r. UCHWAŁA ZOSTAŁA UCHYLONA
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca jej składania
Uchwała Nr XIV/155/2012 z dnia 23.11.2012 r. - UCHWAŁA ZOSTAŁA UCHYLONA
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty
Uchwała Nr XIV/163/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Zagórów do Porozumienia o Współpracy dot. Realizacji Lokalnej Strategii na Rzecz Rozwoju Trzeciego Sektora w Powiecie Słupeckim
Uchwała Nr XIV/171/2012 z dnia 23.11.2012 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032
Uchwała Nr XIV/172/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
Uchwała Nr XIV/173/2012 z dnia 23.11.2012 r.
utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zagórów
Uchwała Nr XIV/170/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Łazińsk Pierwszy, oznaczonej numerem działki 73/1
Uchwała Nr XIV/169/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Łazińsk Pierwszy, o numerze geodezyjnym 190/1 i powierzchni 0,1120 ha. stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XIV/168/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej numerami działek 1079/11 i 1079/15 o łącznej powierzchni 0,0687 ha stanowiącej własność Państwa Mariana i Bożeny Nykel
Uchwała Nr XIV/167/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Uchwała Nr XIV/166/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgodny na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Uchwała Nr XIV/165/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XIV/164/2012 z dnia 23.11.2012 r.
zmieniająca uchwałę nr VII/85/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
Uchwała Nr XIV/162/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.
Uchwała Nr XIV/161/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Uchwała Nr XIV/160/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
Uchwała Nr XIV/159/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XIV/158/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIII/154/2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
Uchwała Nr XIII/153/2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie zbycia w trybie przetargu, prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zagórów, oznaczonej numerami 7/2 i 7/6 o łącznej powierzchni 0,3800 ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XIII/152/2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
Uchwała Nr XIII/151/2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie uchwalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zagórów
Uchwała Nr XIII/150/2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zagórów
Uchwała Nr XIII/149/2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
Uchwała Nr XII/144/2012 z dnia 22.06.2012 r.
zmieniająca uchwałę nr VII/85/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 września 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
Uchwała Nr XII/140/2012 z dnia 22.06.2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów miasta Zagórów
Uchwała Nr XII/147/2012 z dnia 22.06.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
Uchwała Nr XII/143/2012 z dnia 22.06.2012 r.
w sprawie podziłu Gminy Zagórów na okregi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
Uchwała Nr XII/142/2012 z dnia 22.06.2012 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów
Uchwała Nr XII/141/2012 z dnia 22.06.2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zagórów za 2011r
Uchwała Nr XI/136/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Umocnienie wałów przeciwpowodziowych na Czarnej Strudze" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej
Uchwała Nr XI/129/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórów w roku 2012
Uchwała Nr XI/138/2012 z dnia 27.04.2012r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
Uchwała Nr XI/137/2012 z dnia 27.04.2012r.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032
Uchwała Nr XI/139/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała Nr XI/135/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony
Uchwała Nr XI/134/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Uchwała Nr XI/133/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Trąbczyn, o numerze geodezyjnym 7 i powierzchni 0,1500ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XI/132/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Kościołków, obręb geodezyjny Wrąbczyn Górski o numerze 733/1 i powierzchni 0,2062 ha
Uchwała Nr XI/131/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łazińsku
Uchwała Nr XI/130/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kopojnie
Uchwała nr X/128/2012 z dnia 17.02.2012r.
w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Słupeckiego.
Uchwała nr X/127/2012 z dnia 17.02.2012r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Stelmasika na działalność Burmistrza Gminy Zagórów
Uchwała nr X/124/2012 z dnia 17.02.2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
Uchwała nr X/123/2012 z dnia 17.02.2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Uchwała nr X/122/2012 zdnia 17.02.2012r.
w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagórów
Uchwała nr X/121/2012 z dnia 17.02.2012r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr X/120/2012 z dnia 17.02.2012r.
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2012
Uchwała nr X/119/2012 z dnia 17.02.2012r.
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r.
Uchwała Nr X/118/2012 z dnia 17.02.2012r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kopojnie
Uchwała Nr X/117/2012 z dnia 17.02.2012r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łazińsku