Wyszukiwarka:

2011

Lista wiadomości
Uchwała nr IX/116/2011 zd nia 28.12.2011r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2012r.
Uchwała nr IX/115/2011 z dnia 28.12.2011r.
w sprawie zbycia w trybie przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zagórów, oznaczonej numerem działki 1610 o powierzchni 0,0468 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Uchwała Nr IX/114/2011 z dnia 28.12.2011r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Łazińsk Drugi, stanowiącej własność Skarbu Państwa
Uchwała nr IX/113/2011 z dnia 28.12.2011r.
w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie świadczenia usługi publicznej na rzecz Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającej
Uchwała Nr IX/112/2011 z dnia 28.12.2011r.
w sprawie budżetu na 2012 rok
Uchwała Nr IX/111/2011 z dnia 28.12.2011r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032
Uchwała Nr IX/110/2011 z dnia 28.12.2011r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin ma utrzymanie Izby Wytrzeźwień
Uchwała Nr IX/109/2011 z dnia 28.12.2011r.
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2012 roku udzielonych z budżetu gminy
Uchwała Nr IX/108/2011 z dnia 28.12.2011r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
Uchwała Nr IX/107/2011 z dnia 28.12.2011r.
w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku kredytu na zadanie pod nazwą: Budowa Gimnazjum w Zagórowie
Uchwała Nr IX/106/2011 z dnia 28.12.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Uchwała Nr IX/105/2011 z dnia 28.12.2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2011-2026
Uchwała Nr IX/104/2011 z dnia 28.12.2011r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2011
Uchwała Nr IX/103/2011 z dnia 28.12.2011r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr V/68/2011 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
Uchwała Nr VIII/102/2011 z dnia 18.11.2011r.
w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
Uchwała Nr VIII/101/2011 z dnia 18.11.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Uchwała Nr VIII/100/2011 z dnia 18.11.2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Zagórów
Uchwała Nr VIII/99/20111 z dnia 18.11.2011r.
zmieniająca uchwałę Nr V/63/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 6 maja 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomośc
Uchwała nr VIII/98/2011 z dnia 18.11.2011r.
w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr VIII/97/2011 z dnia 18.11.2011r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
Uchwała Nr VIII/96/2011 z dnia 18.11.2011r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr VIII/95/2011 z dnia 18.11.2011r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała nr VII/94/2011 z dnia 30.09.2011r.
w sprawie przystąpienia Gminy Zagórów do Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszcza Pyzdrska
Uchwała Nr VII/93/2011 z dnia 30.09.2011r
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Uchwała nr VII/92/2011 z dnia 30.09.2011r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zagórowie, o numerze geodezyjnym 2622/2 i powierzchni 0,0141ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała nr VII/91/2011 z dnia 30.09.2011r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej numerami działek: 2706/1, 2706/2 i 2706/3 o łącznej powierzchni 0,1091 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała nr VII/90/2011 z dnia 30.09.2011r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Oleśnica, oznaczonej numerem działki 261/5, o powierzchni 0,1637 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gm
Uchwała Nr VII/88/2011 z dnia 30.09.2011r.
zmieniająca uchwałę nr IV/22/2003 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagórów
Uchwała Nr VII/87/2011 z dnia 30.09.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Uchwała Nr VII/86/2011 z dnia 30.09.2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2011-2026
Uchwała Nr VII/85/2011 z dnia 30.09.2011r.
w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
Uchwała Nr VII/84/2011 z dnia 30.09.2011r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy
Uchwała Nr VII/89/2011 z dnia 30.09.2011r.
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Zagórów o nr POKL.09.01.02-30-069/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Lud
Uchwała Nr VI/83/2011 z dnia 21.06.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Uchwała Nr VI/82/2011 z dnia 21.06.2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2011-2026
Uchwała Nr VI/81/2011 z dnia 21.06.2011r.
w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zagórowie na rewitalizację zabytkowego cmentarza parafialnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Zagórów w roku 2011
Uchwała Nr VI/80/2011 z dnia 21.06.2011r.
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Zagórów-Wrąbczyn-Zapowiednia
Uchwała nr VI/79/2011 z dnia 21.06.2011r.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji rady miejskiej swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
Uchwała Nr VI/78/2011 Z dnia 21.06.2011r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn, oznaczonej numerem geodezyjnym 1378 o powierzchni 1,3200 ha
Uchwała Nr VI/77/2011 z dnia 21.06.2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony
Uchwała Nr VI/76/2011 z dnia 21.06.2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zagórów
Uchwała Nr VI/75/2011 z dnia 21.06.2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów Miasta Zagórów
Uchwała nr VI/74/2011 z dnia 21.06.2011r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Zagórów absolutorium za 2010r.
Uchwała nr VI/73/2011 z dnia 21.06.2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zagórów za 2010r.
Uchwała nr VI/72/2011 z dnia 21.06.2011r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Łukomiu
Uchwała Nr V/71/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Uchwała Nr V/70/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2011-2026
Uchwała Nr V/69/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku kredytu na zadania pod nazwą: Budowa Gimnazjum w Zagórowie, budowa boiska ORLIK w Trąbczynie i przebudowa budynku GOK w Zagórowie
Uchwała Nr V/68/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
Uchwała nr V/67/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie przystąpienia Gminy Zagórów jako Wspólnika do spółki prawa handlowego pn.: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13
Uchwała Nr V/66/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Oleśnica, oznaczonej numerem geodezyjnym 262 o powierzchni 0,0400 ha stanowiącej własność Pana Dariusza Lewicza
Uchwała Nr V/65/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zagórów
Uchwała Nr V/64/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zagórów oraz jej jednostkom podległym od dłużników, w tym podmiotów prowadzących działalność
Uchwała Nr V/63/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie Gminy Zagórów
Uchwała Nr V/62/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Zalesie
Uchwała Nr V/61/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Wrąbczyn
Uchwała Nr V/60/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Trąbczyn
Uchwała Nr V/59/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Szetlewek
Uchwała Nr V/58/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Szetlew
Uchwała Nr V/57/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Stanisławów
Uchwała Nr V/56/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Skokum
Uchwała Nr V/55/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Osiny
Uchwała Nr V/54/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Oleśnica
Uchwała Nr V/53/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Nowa Wieś
Uchwała Nr V/52/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Myszakówek
Uchwała Nr V/51/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Michalinów Trąbczyński
Uchwała Nr V/50/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Michalinów Oleśnicki
Uchwała Nr V/49/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Mariantów
Uchwała Nr V/48/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Łukom
Uchwała Nr V/47/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Łomów
Uchwała Nr V/46/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Łazy
Uchwała Nr V/45/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Łazińsk Pierwszy
Uchwała Nr V/44/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Łazińsk Drugi
Uchwała Nr V/43/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Kościołków
Uchwała Nr V/42/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Koszelewska Łąka
Uchwała Nr V/41/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Kopojno
Uchwała Nr V/40/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Imielno
Uchwała Nr V/39/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Grądzeń
Uchwała Nr V/38/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Drzewce
Uchwała Nr V/37/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Bukowe
Uchwała Nr V/36/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Augustynów
Uchwała Nr V/35/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Anielewo
Uchwała Nr V/34/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie Statutu Sołectwa Adamierz
Uchwała Nr:V/33/2011 z dnia 06.05.2011 r.
w sprawie Statutu Osiedla Zagórów
Uchwała nr V/32/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała nr V/31/2011 z dnia 06.05.2011r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
Uchwała nr IV/30/2011 z dnia 25.02.2011r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
Uchwała nr IV/29/2011 z dnia 25.02.2011r.
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie, stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr IV/28/2011 z dnia 25.02.2011r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn, o numerze geodezyjnym 1203/1 o powierzchni 0,0025 ha stanowiącej własność Państwa Andrzeja i Lucyny Hejna
Uchwała nr IV/27/2011 z dnia 25.02.2011r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Huta Łukomska, o numerze geodezyjnym 370 i powierzchni 0,1700ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr IV/26/2011 z dnia 25.02.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Uchwała Nr IV/26/2011 z dnia 25.02.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Uchwała nr IV/25/2011 z dnia 25.02.2011r.
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Uchwała nr IV/24/2011 z dnia 25.02.2011r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
Uchwała Nr IV/23/2011 z dnia 25.02.2011r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Zagórów do zawarcia w imieniu Gminy Zagórów porozumienia z Miastek Konin
Uchwała Nr IV/22/2011 z dnia 25.02.2011r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2011-2026
Uchwała Nr IV/21/2011 z dnia 25.02.2011r.
w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku kredytu na zadanie pod nazwą: "Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Zagórów " - etap II
Uchwała Nr IV/20/2011 z dnia 25.02.2011r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
Uchwała Nr IV/19/2011 z dnia 25.02.2011r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
Uchwała nr IV/18/2011 z dnia 25.02.2011r.
zmieniająca uchwałę nr XXXIV/231/2010 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 8 października 2010r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2011r. udzielonych z budżetu gminy
Uchwała Nr IV/17/2011 z dnia 25.02.2011r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zagórów
Uchwała nr IV/16/2011 z dnia 25.02.2011r.
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie
Uchwała nr IV/15/2011 z dnia 25.02.2011r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr IV/14/2011 z dnia 25.02.2011r.
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2011
Uchwała nr IV/13/2011 z dnia 25.02.2011r.
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.
Uchwała nr III/12/2010
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2011r