Wyszukiwarka:

Kadencja 2006 - 2010

Lista wiadomości
Uchwała Nr XXXIII/225/2010 z 27.08.2010r.
w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trąbczynie na remont Kościoła wraz z otoczeniem w Trąbczynie
Uchwała Nr XXXIII/224/2010 z 27.08.2010r.
w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zagórowie na rewitalizację zabytkowego cmentarza parafialnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Zagórów
Uchwała Nr XXXIII/223/2010 z 27.08.2010r.
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagórów za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządow
Uchwała Nr XXXII/220/2010 z 29.06.2010r.
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na przebudowę hydroforni w Łukomiu, przebudowę szkoły w Trąbczynie, budowę ulicy Kolejowej, przebudowę GOK-u w Zagórowie, budowę drogi w Skokumiu i przebudowa rowu w Trąbczynie
Uchwała nr XXXIV/242/2010 z 08.10.2010r.
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu w Trąbczynie
Uchwała Nr XXXIV/241/2010 z 08.10.2010r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerze geodezyjnym 1299 o powierzchni 0,1592 ha stanowiącej własność Pani Renaty Andrzejak
Uchwała Nr XXXIV/240/2010 z 08.10.2010r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Wrąbczyn Górski o numerze geodezyjnym 735/5 o powierzchni 0,0911 ha stanowiącej własność Pani Ireny Klimas
Uchwała nr XXXIV/239/2010 z 08.10.2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXXIV/238/2010 z 08.10.2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXXIV/237/2010 z 08.10.2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXXVI/252/2010 z 05.11.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Uchwała Nr XXXV/251/2010 z 29.10.2010r.
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
Uchwała Nr XXXV/250/2010 z 29.10.2010r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
Uchwała Nr XXXV/249/2010 z 29.10.2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizac
Uchwała Nr XXXV/248/2010 z 29.10.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Uchwała Nr XXXV/247/2010 z 29.10.2010r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2010
Uchwała Nr XXXV/246/2010 z 29.10.2010r.
zmieniająca statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagorowie
Uchwała nr XXXV/244/2010 z 29.10.2010r.
zmieniająca Plan Odnowy Miejscowości Zagórów
Uchwała nr XXXIV/232/2010 z 08.10.2010r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2011r. do 31.12.2011r.
Uchwała Nr XXXV/245/2010 z 29.10.2010r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXIV/243/2010 z 08.10.2010r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów w latach 2011 - 2015
Uchwała Nr XXXIV/236/2010 z 08.10.2010r.
sprawie uchylenia uchwały nr XXII/141/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Uchwała Nr XXXIV/235/2010 z 08.10.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Uchwała Nr XXXIV/234/2010 z 08.10.2010r.
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na "Rewitalizację wsi Kopojno"
Uchwała Nr XXXIV/233/2010 z 08.10.2010r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Uchwała Nr XXXIV/231/2010 z 08.10.2010r.
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2011 roku udzielonych z budżetu gminy
Uchwała Nr XXXIV/230/2010 z 08.10.2010r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała nr XXXIII/229/2010 z 27.08.2010r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Lucjana Frankowskiego na działalność Burmistrza Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXXIII/228/2010 z 27.08.2010r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerze geodezyjnym 1277/1 o powierzchni 0,0682 ha stanowiącej własność Pana Radosława Rojewskiego
Uchwała nr XXXIII/227/2010 z 27.08.2010r.
w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
Uchwała Nr XXXIII/226/2010 z 27.08.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Uchwała Nr XXXII/222/2010 z 29.06.2010r.
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej nr geodezyjnym działki 1626/16 o pow. 0,0026 ha zapisanej w KW 18331 jako własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXXII/221/2010 z 29.06.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Uchwała nr XXXI/219/2010 z 23.04.2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres 5 lat
Uchwała nr XXXI/218/2010 z 23.04.2010r.
w sprawie zamiany działek gruntu na terenie Gminy Zagórów
Uchwała nr XXXI/217/2010 z 23.04.2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w zasób mienia komunalnego gminy w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie ul. Konińska 53A
Uchwała nr XXXI/216/2010 z 23.04.2010r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/170/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów
Uchwała nr XXXI/215/2010 z 23.04.2010r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XXXI/213/2010 z 23.04.2010r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2009r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
Uchwała Nr XXXI/214/2010 z 23.04.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Uchwała Nr XXX/211/2010 z 12.02.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Uchwała Nr XXX/210/2010 Z 12.02.2010r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zagórowie na rewitalizację zabytkowego cmentarza parafialnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Zagórów
Uchwała nr XXX/208/2010 z 12.02.2010r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórów
Uchwała Nr XXIX/198/2009 z 29.12.2009r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Uchwała Nr XXIX/192/2009 z 29.12.2009r.
w sprawie budżetu na 2010 rok
Uchwała Nr XXX/212/2010 z 12.02.2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
Uchwała Nr XXX/209/2010 z 12.02.2010r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXIX/192/2009 z 29.12.2009r.
w sprawie budżetu na 2010 rok
Uchwała Nr XXIX/197/2009 z 29.12.2009r.
w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
Uchwała nr XXIX/194/2009 z 29.12.2009r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2009
Uchwała Nr XXIX/191/2009 z 29.12.2009r.
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na " Przebudowa GOK-u w Zagórowie"
Uchwała Nr XXIX/190/2009 z 29.12.2009r.
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na " Rewitalizację wsi Kopojno"
Uchwała Nr XXIX/189/2009 z 29.12.2009r.
w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku kredytu na przebudowę hydroforni w Łukomiu, przebudowę szkoły w Trąbczynie, budowę ulicy Kolejowej, przebudowę GOK-u w Zagórowie
Uchwała Nr XXIX/204/2009 z 29.12.2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dłuższy niż trzy lata
Uchwała nr XXIX/205/2009 z 29.12.2009r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2010r
Uchwała Nr XXIX/203/2009 z 29.12.2009r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Drzewce o numerze geodezyjnym 430/10 o powierzchni 0,0624 ha stanowiącej własność Pana Tadeusza Woźniaka
Uchwała nr XXIX/202/2009 z 29.12.2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
Uchwała nr XXIX/201/2009 z 29.12.2009r.
w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
Uchwała nr XXIX/200/2009 z 29.12.2009r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagórów
Uchwała Nr XXIX/199/2009 z 29.12.2009r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok
Uchwała nr XXIX/196/2009 z 29.12.2009r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/175/2009 z dnia 24.09.2009r. dotyczącej zaciągnięcia w 2009r. kredytu na budowę studni głębinowej w Zagórowie, studni głębinowej w Łukomiu i budowę wodociągu w Łazińsku
Uchwała nr XXIX/195/2009 z 29.12.2009r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/161/2009 z dnia 26.06.2006r. dotyczącej zaciągnięcia w 2009r. kredytu na budowę studni głębinowej w Zagórowie, studni głębinowej w Łukomiu i budowę wodociągu w Łazińsku
Uchwała Nr XXVIII/179/2009 z dn. 10.11.2009r.
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2010 roku udzielonych z budżetu gminy
Uchwała Nr XXVIII/183/2009 z 10.11.2009r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Uchwała nr XXVIII/187/2009 z 10.11.2009r.
w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
Uchwała nr XXVIII/186/2009 z 10.11.2009r.
w sprawie przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie w samorządową instytucję kultury
Uchwała nr XXVIII/184/2009 z 10.11.2009r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Zagórów
Uchwała nr XXVIII/185/2009 z 10.11.2009r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników b
Uchwała nr XXVIII/182/2009 z 10.11.2009r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała nr XXVIII/181/2009 z 10.11.2009r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała nr XXVIII/188/2009 Z 10.11.2009r.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zagórowa
Uchwała nr XXVIII/180/2009 z 10.11.2009r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2010r. do 31.12.2010r.
Uchwała Nr XXVI/166/2009 z 11.09.2009r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Uchwała Nr XXVII/175/2009 z 24.09.2009r.
w sprawie: zaciągnięcia w 2009 roku kredytu na budowę, studni głębinowej w Zagórowie, studni głębinowej w Łukomiu i budowę wodociągu w Łazińsku.
Uchwała Nr XXVII/176/2009 z 24.09.2009r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Uchwała Nr XXVII/177/2009 z 24.09.2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w zasób mienia komunalnego gminy w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie ul. Konińska 53 A
Uchwała Nr XXV/162/2009 z dn. 26.06.2009r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Uchwała Nr XXVI/174/2009 z 11.09.2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
Uchwała nr XXVI/173/2009 z 11.09.2009r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Stelmasika na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie
Uchwała Nr XXVI/171/2009 z 11.09.2009r.
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie, stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXVI/169/2009 z 11.09.2009r.
w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dłuższy niż trzy lata
Uchwała Nr XXV/163/2009 z 26.06.2009r.
w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zagórów na lata 2008 - 2012
Uchwała Nr XXV/160/2009 z 26.06.2009r.
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Zagórowa Nr III/18/2002 z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie wysokości bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Uchwała Nr XXV/159/2009 z 26.06.2009r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXV/ 158/2009 z 26.06.2009r
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Andrzejaka
Uchwała nr XXIV/155/2009 z 24.04.2009r.
w sprawie nazewnictwa ulic w mieście Zagórów
Uchwała nr XXIV/154/2009 z 24.04.2009r
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerze geodezyjnym 1095/8 o powierzchni 0,0378 ha stanowiącej własność osoby fizycznej
Uchwała nr XXIV/153/2009 z 24.04.2009r
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Wrąbczyn Górski o numerze geodezyjnym 767/5 o powierzchni 0,0802 ha stanowiącej własność osoby fizycznej
Uchwała nr XXIV/150/2009 z 24.04.2009r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2008r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
Uchwała nr XXIV/152/2009 z 24.04.2009r.
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
Uchwała Nr XXIV/151/2009 Z 24.04.2009r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Uchwała Nr XXII/145/2009 z dnia 20.02.2009.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy.
Uchwała Nr XXII/144/2009 z dnia 20.02.2009.
zmieniająca uchwałę Nr XX/114/2008r. Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie opłat targowych
Uchwała Nr XXII/143/2009 z dnia 20.02.2009.
w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres dłuższy niż trzy lata
Uchwała Nr XXII/142/2009 z dnia 20.02.2009.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie oznaczonej numerem geodezyjnym 1297 o powierzchni 0,1003 ha stanowiącej własność Pana Stanisława Hałasińskiego
Uchwała Nr XXII/141/2009 z dnia 20.02.2009.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Uchwała Nr XXII/140/2009 z dnia 20.02.2009r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Uchwała nr XXII/138/2009 z dnia 20.02.2009.
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r.
Uchwała Nr XXII/137/2009 z dnia 20.02.2009.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w gminie
Uchwała Nr XXII/136/2009 z dnia 20.02.2009.
w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXII/135/2009 z dnia 20.02.2008.
w sprawie pierwszeństwa w nabyciu lokali
Uchwała nr XXI/134/2008 z dnia 19.12.2008r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2009r.
Uchwała Nr XXI/133/2008 z dnia 19.12.2008r.
w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Unia Nadwarciańska"
Uchwała nr XXI/132/2008 z dnia 19.12.2008r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zagórów
Uchwała nr XXI/131/2008 z dnia 19.12.2008r.
w sprawie regulaminu określającego na rok 2009 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków oblicza
Uchwała nr XXI/130/2008 z dnia 19.12.2008r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2009
Uchwała Nr XXI/128/2008 z dnia 19.12.2008.
w sprawie budżetu na 2009 rok
Uchwała Nr XX/121/2008 z dnia 7.11.2008r.
w sprawie aplikowania Gminy Zagórów o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
Uchwała nr XX/119/2008 z dnia 07.11.2008.
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
Uchwała Nr XX/118/2008 z dnia 07.11.2008.
w sprawie zbycia udziału w prawie własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów oraz nabycia udziału w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego
Uchwała Nr XX/117/2008 z dnia 07.11.2008.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Uchwała nr XX/116/2008 z dnia 07.11.2008.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2009r. do 31.12.2009r.
Uchwała nr XX/115/2008 z dnia 07.11.2008.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego
Uchwała Nr XX/113/2008 z dnia 07.11.2008.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XX/112/2008 z dnia 07.11.2008.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIX/111/2008 z dnia 19.09.2008.
w sprawie nabycia gruntów w zasób mienia komunalnego
Uchwała Nr XIX/110/2008 z dnia 19.09.2008.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Oleśnica Wieś o numerze geodezyjnym 879/7 o powierzchni 0,0641 ha
Uchwała Nr XIX/109/2008 z dnia 19.09.2008.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
Uchwała Nr XIX/108/2008 z dnia 19.09.2008.
w sprawie: zaciągnięcia w 2008 roku kredytu na odbudowę drogi Mariantów - Stanisławów i budowę Przedszkola w Zagórowie
Uchwała Nr XIX/107/2008 z dnia 19.09.2008.
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Oleśnica - Trąbczyn
Uchwała nr XIX/106/2008 z dnia 19.09.2008.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kopojno
Uchwała nr XIX/105/2008 z dnia 19.09.2008.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórów
Uchwała Nr XIX/104/2008 z dnia 19.09.2008.
zmieniająca skład osobowy Komisji Inwentaryzacyjnej
Uchwała Nr XIX/103/2008 z dnia 19.09.2008.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Zagórów na lata 2008 - 2011
Uchwała Nr XVIII/102/2008 z dnia 27.06.2008.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie kotłowni przy blokach komunalnych na ul. Leśnej w Zagórowie
Uchwała Nr XVIII/101/2008 z dnia 27.06.2008.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
Uchwała Nr XVIII/99/2008 z dnia 27.06.2008.
w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
Uchwała Nr XVIII/98/2008 z dnia 27.06.2008.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie o numerach geodezyjnych 1941/1 i 1941/2 i łącznej powierzchni 0,0230 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11665 jako własność Pani Joanny Przeorek
Uchwała Nr XVIII/97/2008 z dnia 27.06.2008.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działki położonej we wsi Olchowo o numerze geodezyjnym 43/17 o powierzchni 0,1600 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KW 11366 jako własność Zbigniewa i Jolanty Siuba
Uchwała Nr XVII/94/2008 z dnia 30.05.2008.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
Uchwała Nr XVI/93/2008 z dnia 16.04.2008.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
Uchwała Nr XVII/95/2008 z dnia 30.05.2008.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
Uchwała Nr XVI/92/2008 z dnia 16.04.2008.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
Uchwała Nr XVIII/96/2008 z dnia 27.06.2008.
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu zabudowanych nieruchomości położonych w Zagórowie, oznaczonych nr geodezyjnymi działek 857/1 i 857/3 o łącznej pow. 0,0050 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 34607 jako własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XVI/90/2008 z dnia 16.04.2008.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2007r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
Uchwała nr XV/89/2008 z dnia 22.02.2008.
w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
Uchwała Nr XV/88/2008 z dnia 22.02.2008.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
Uchwała Nr XV/87/2008 z dnia 22.02.2008.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Sz
Uchwała Nr XV/86/2008 z dnia 22.02.2008.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Uchwała Nr XV/85/2008 z dnia 22.02.2008.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie miasta
Uchwała Nr XV/84/2008 z dnia 22.02.2008.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Usług
Uchwała nr XV/83/2008 z dnia 22.02.2008.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
Uchwała nr XV/82/2008 z dnia 22.02.2008.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szetlewku
Uchwała nr XV/81/2008 z dnia 22.02.2008.
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2008
Uchwała nr XV/80/2008 z dnia 22.02.2008.
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.
Uchwała Nr XIV/79/2007 z dnia 28.12.2007.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2008r.
Uchwała nr XIV/78/2007 z dnia 28.12.2007.
w sprawie Programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2008
Uchwała nr XIV/77/2007 z dnia 28.12.2007.
w sprawie regulaminu określającego na rok 2008 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków oblicza
Uchwała Nr XIV/76/2007 z dnia 28.12.2007.
w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zagórów
Uchwała Nr XIV/75/2007 z dnia 28.12.2007.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Uchwała Nr XIV/74/2007 z dnia 28.12.2007.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2007
Uchwała Nr XIV/73/2007 z dnia 28.12.2007.
w sprawie budżetu na 2008 rok
Uchwała Nr XIV/72/2007 z dnia 28.12.2007.
w sprawie: zaciągnięcia w 2008 roku kredytu na budowę Przedszkola w Zagórowie
Uchwała Nr XIV/71/2007 z dnia 28.12.2008.
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2008 roku udzielonych z budżetu gminy
Uchwała nr XIII/70/2007 z dnia 30.11.2007.
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
Uchwała nr XIII/69/2007 z dnia 30.11.2007.
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
Uchwała nr XIII/68/2007z dnia 30.11.2007.
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/179/2006 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 26 października 2006r. przyjmującą lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy i miasta Zagórów
Uchwała Nr XIII/67/2007 z dnia 30.11.2007.
w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego", wskazanego przez Ministra Środowi
Uchwała Nr XIII/66/2007 z dnia 30.11.2007.
w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Zagórów lub jej jednostkom organizacyjnym
Uchwała Nr XIII/65/2007 z dnia 30.11.2007.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Uchwała Nr XIII/64/2007 z dnia 30.11.2007.
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Trąbczyn - Michalinów Trąbczyński - Grabina
Uchwała Nr XIII/63/2007 z dnia 30.11.2007.
w sprawie przekazania udziałów Spółce z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
Uchwała nr XIII/62/2007 z dnia 30.11.2007.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 1.01.2008r. do 31.12.2008r.
Uchwała nr XIII/61/2007 z dnia 30.11.2007.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego
Uchwała nr XIII/60/2007 z dnia 30.11.2007.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała nr XIII/59/2007 z dnia 30.11.2007.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała nr XII/57/2007 z dnia 12.10.2007.
w sprawie zamiany działek gruntu
Uchwała Nr XII/54/2007 z dnia 12.10.2007.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie
Uchwała Nr XII/53/2007 z dnia 12.10.2007.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy
Uchwała nr XI/52/2007 z dnia 13.09.2007.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o przebiegu: granica powiatu słupeckiego - Anielewo - do drogi powiatowej Nr 3090 P
Uchwała Nr XI/51/2007 z dnia 13.09.2007.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Uchwała Nr XI/ 50 /2007 z dnia 13.09.2007.
w sprawie numerów i granic obwodów głosowania na terenie gminy i miasta Zagórów
Uchwała nr X/ 49/2007 z dnia 27.08.2007.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji rady miejskiej swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
Uchwała nr X/48/2007 z dnia 27.08.2007.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagórów na lata 2008-2012.
Uchwała Nr X/47/2007 z dnia 27.08.2007.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Uchwała Nr IX/45/2007 z dnia 28.06.2007.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Uchwała Nr IX/44/2007 z dnia 28.06.2007.
w sprawie: przystąpienia do Spółdzielni - Bank Spółdzielczy w Zagórowie
Uchwała Nr IX/43/2007 z dnia 28.06.2007.
w sprawie: zaciągnięcia w 2007 roku kredytu na rozbudowę drogi powiatowej Grabina - Granica Powiatu
Uchwała Nr IX/42/2007 z dnia 28.06.2007.
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie rozbudowę drogi powiatowej Grabina - Granica Powiatu
Uchwała Nr VII/41/2007 z dnia 17.05.2007.
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś oznaczonej numerem działki 44/2 o pow. 0,10 ha, stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała nr VII/40/2007 z dnia 17.05.2007.
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zagórów
Uchwała nr VII/39/2007 z dnia 17.05.2007.
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Zagórów
Uchwała Nr VII/38/2007 z dnia 17.05.2007.
zmieniająca uchwałę Nr VI/33/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Uchwała nr VI/37/2007 z dnia 25.04.2007.
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Zagórowie
Uchwała nr VI/36/2007 z dnia 25.04.2007.
w sprawie wzniesienia obelisku upamiętniającego 600-lecie nadania praw miejskich miastu Zagórów
Uchwała Nr VI/34/2007 z dnia 25.04.2007.
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2007 roku udzielonych z budżetu gminy
Uchwała Nr VI/33/2007 z dnia 25.04.2007.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Uchwała Nr VI/32/2007 z dnia 25.04.2007.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2006r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
Uchwała Nr V/31/2007 z dnia 26.03.2007.
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
Uchwała Nr V/30/2007 z dnia 26.03.2007.
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Zagórów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej Zagórowa oświadczenia lustracyjnego
Uchwała Nr IV/29/2007 z dnia 28.02.2007.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej Zagórowa
Uchwały Nr IV/28/2007 z dnia 28.02.2007.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
Uchwała Nr IV/27/2007 z dnia 28.02.2007.
w sprawie nabycia działki o numerze geodezyjnym 568 o powierzchni 0,05 ha
Uchwała Nr IV/26/2007 z dnia 28.02.2007.
w sprawie nabycia gruntów w zasób mienia komunalnego
Uchwała Nr IV/24/2007 z dnia 28.02.2007.
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie
Uchwała nr IV/23/2007 z dnia 28.02.2007.
w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr IV/22/2007 z dnia 28.02.2007.
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Zagórów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

Archiwum