Wyszukiwarka:

Uchwały 2005

Lista wiadomości
Uchwała Nr XXVII/154 /2005 z dnia 28.12.2005r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2006r.
Uchwała nr XXVII/153/2005 z dnia 28.12.2005r.
w sprawie regulaminu określającego na rok 2006 wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczan
Uchwała nr XXVII/152/2005 z dnia 28.12.2005r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów
Uchwały Nr XXVII/151/2005 z dnia 28.12.2005r.
w sprawie budżetu gminy i miasta na 2006 rok
Uchwała Nr XXVII/150//2005 z dnia 28.12.2005r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na rozbudowę szkoły w Zagórowie i budowę Przedszkola w Zagórowie
Uchwała Nr XXVII/149/2005 z dnia 28.12.2005r.
w sprawie: przyjęcia do realizacji budowy Przedszkola w Zagórowie
Uchwała Nr XXVII/148/2005 z dnia 28.12.2005r.
sprawie: zaciągnięcia w 2006 roku kredytu na zagospodarowanie zieleni na Dużym Rynku w Zagórowie i na Rynku w Trąbczynie przy współfinansowaniu programu "Odnowa wsi oraz ochrona dziedzictwa kulturowego"
Uchwała Nr XXVII/147/2005 z dnia 28.12.2005r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
Uchwała nr XXVI/146/2005 z dnia 02.12.2005r.
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gminy Zagórów
Uchwała nr XXVI/145/2005 z dnia 02.12.2005r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zagórów
Uchwała nr XXVI/144/2005 z dnia 02.12.2005r.
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Zagórowie
Uchwała nr XXVI/143/2005 z dnia 02.12.2005r.
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kopojno Parcele
Uchwała Nr XXVI/142/2005 z dnia 02.12.2005r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
Uchwała nr XXVI/141/2005 z dnia 02.12.2005r.
w sprawie podatku od posiadania psów
Uchwała nr XXVI/140/2005 z dnia 02.12.2005r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXVI/138/2005 z dnia 02.12.2005.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXV/137/2005 z dnia 26.10.2005.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
Uchwała Nr XXV/136/2005 z dnia 26.10.2005r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu na "Odtworzenie rowu poprzez likwidację kanalizacji deszczowej o małej przepustowości w celu ochrony wsi Trąbczyn Gm. Zagórów przed powodzią "
Uchwała Nr XXIV/135/2005 z dnia 16.09.2005.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działek w Zagórowie oznaczonych według operatów ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 1943/1 o pow. 167 m2, 1954/3 o pow. 61 m2, 1955/3 o pow. 28 m2.
Uchwała Nr XXIV/134/2005 z dnia 16.09.2005.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
Uchwała Nr XXIII/133/2005 z dnia 29.06.2005.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXIII/132/2005 z dnia 29.06.2005.
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Zagórów i Trąbczyn Wieś
Uchwała Nr XXIII/131/2005 z dnia 29.06.2005.
w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.
Uchwała Nr XXIII/130/2005 z dnia 29.06.2005.
w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.
Uchwała Nr XXIII/129/2005 z dnia 29.06.2005.
w sprawie przekazania w formie darowizny zabudowanej nieruchomości po Szkole Podstawowej w Michalinowie Oleśnickim
Uchwała Nr XXIII/128/2005 z dnia 29.06.2005.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
Uchwała Nr XXIII/127/2005 z dnia 29.06.2005.
w sprawie przyjęcia do realizacji rozbudowy szkoły w Zagórowie
Uchwała Nr XXIII/126/2005 z dnia 29.06.2005.
w sprawie zaciągnięcia kredytu na likwidację skutków powodzi z dnia 16.06.2005.
Uchwała Nr XXIII/125/2005 z dnia 29.06.2005.
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXII/124/2005 z dnia 27.04.2005.
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/1999 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 5 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zagórowie
Uchwała Nr XXII/123/2005 z dnia 27.04.2005.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Michalinowie Oleśnickim
Uchwała Nr XXII/122/2005 z dnia 27.04.2005.
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Zagórów
Uchwała Nr XXII/121/2005 z dnia 27.04.2005.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórówv za 2004r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
Uchwała Nr XXI/120/2005 z dnia 30.03.2005.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
Uchwała Nr XXI/119/2005 z dnia 30.03.2005.
w sprawie zaciągnięcia kredytu na zagospodarowanie zieleni na Dużym rynku w Zagórowie i na rynku w Trąbczynie przy współfiansowaniu progrmau "Odnowa wsi oraz ochrona dziedzictwa kulturowego"
Uchwała Nr XXI/118/2005 z dnia 30.03.2005.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Uchwała Nr XXI/117/2005 z dnia 30.03.2005.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Burmistrza gminy i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagórów oraz sposobu podziału środków na te nagrody pomiędzy organ pro
Uchwała Nr XXI/116/2005 z dnia 30.03.2005.
w sprawie regulaminu określającego na rok 2005 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i
Uchwała Nr XXI/115/2005 z dnia 30.03.2005.
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowosci Zagórów i Trąbczyn
Uchwała Nr XXI/114/2005 z dnia 30.03.2005.
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zagórów
Uchwała Nr XX/113/2005 z dnia 23.02.2005.
w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntów komunalnych
Uchwała Nr XX/112/2005 z dnia 23.02.2005.
w sprawie zmiany działki nr 658 o pow. 0,85 ha stanowiącej własność Gminy Zagórów na działkę nr 657 o pow. 0,48 ha położonej we wsi Wrąbczyn Wieś
Uchwała Nr XX/111/2005 z dnia 23.02.2005.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
Uchwała Nr XX/108/2005 z dnia 23.02.2005.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Michalinowie Oleśnickim