Wyszukiwarka:

Uchwały 2004

Lista wiadomości
Uchwała Nr XIX/107/2004
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Zagórowa
Uchwała Nr XIX/104/2004
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005
Uchwała Nr XIX/103/2004
w sprawie programu współpracy na rok 2005 Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr XIX/102/2004
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy i Miasta w Zagórowie dla Powiatu Słupeckiego na zakup laparoskopu
Uchwała Nr XIX/101/2004
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
Uchwała Nr XVIII/100/2004
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XVII/99/2004
w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia w związku z pobytem dziecka w przedszkolu
Uchwała Nr XVII/98/2004
w sprawie opłat targowych
Uchwała Nr XVII/97/2004
w sprawie podatku od posiadania psów
Uchwała Nr XVII/96/2004
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XVII/95/2004
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
Uchwała Nr XVII/94/2004
w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Reczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005r.
Uchwała Nr XVI/93/2004
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od zwrotu wydatków za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Uchwała Nr XVI/92/2004
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych
Uchwała nr XVI/91/2004
w spawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
Uchwała Nr XVI/90/2004
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie
Uchwała Nr XVI/89/2004
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkó
Uchwała Nr XVI/88/2004
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zag
Uchwała Nr XVI/85/2004
w sprawie uchwalenia herbu, flagi i pieczęci Miasta Zagórów oraz zasad ich używania
Uchwała Nr XVI/84/2004
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
Uchwała Nr XVI/87/2004
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie miasta i
Uchwala Nr XV/83/2004
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
Uchwała Nr XI/57/2004r.
w sprawie pobrania pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na modernizację oczyszczalni ścieków w Zagórowie.
Uchwała Nr XI/56/2004r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na dofinansowanie budowy drogi powiatowej w miejscowości Grabina.
Uchwała nr XV/82/2004
w sprawie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Zagórów
Uchwała Nr XIV/81/2004
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działki nr 538/3 o pow. 1360 m2 położonej w Kopojnie
Uchwała Nr XIV/80/2004
w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
Uchwała Nr XIV/79/2004
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa , oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a
Uchwała Nr XIV/78/2004
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zaleconego zadania
Uchwała Nr XIV/77/2004
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
Uchwała Nr XIV/76/2004
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Zagórów pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Burmistrzem Gminy Zagórów a Województwem Wielkopolskim
Uchwała Nr XIV/75/2004
w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi Trąbczyn - Kopojno na terenie gminy Zagórów, wodociągu w Michalinowie i modernizację oczyszczalni ścieków w Zagórowie przy współfinansowaniu programu SAPARD
Uchwała Nr XIV/74/2004
w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi Trąbczyn - Kopojno, wodociągu w Michalinowie i o udzieleniu pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na budowę drogi w miejscowości Grabina
Uchwała Nr XIV/73/2004
w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację szkoły w Łukomiu
Uchwała Nr XIV/72/2004
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działki nr 538/3 o pow. 1360 m2 położonej w Kopojnie
Uchwała Nr XIII/71/2004r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Zagórów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Uchwała Nr XIII/70/2004r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego działki nr 664 o pow. 700 m2 położonej w Skokumiu
Uchwała Nr XIII/69/2004r.
w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
Uchwała Nr XIII/68/2004r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Zagórów za 2003 r. i udzielenia Burmistrzowi absolutorium
Uchwała Nr XII/67/2004r.
w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
Uchwała Nr XII/66/2004r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres od 1.04.2004r. do 31.03.2005r.
Uchwała Nr XI/65/2004r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2004r.
Uchwała Nr XI/64/2004r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów.
Uchwała Nr XI/63/2004r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Zagórowa.
Uchwała Nr XI/62/2004r.
w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 204r.
Uchwała Nr XI/61/2004r.
w sprawie budżetu gminy i miasta na 2004 rok.
Uchwała Nr XI/55/2004
w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi Trąbczyn - Kopojno na terenie gminy Zagórów, wodociągu w Michalinowie i modernizację oczyszczalni ścieków w Zagórowie przy współfinansowaniu programu SAPARD
Uchwała Nr XI/60/2004r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie w roku 2004.
Uchwała Nr XI/59/2004
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych.
Uchwała Nr XI/58/2004r
w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę dróg na terenie gminy Zagórów i wodociągu w Michalinowie