Wyszukiwarka:

Kadencja 2006 - 2010

Sesja III
 
 
Protokół nr III/2006
z sesji Rady Miejskiej Zagórowa
odbytej w dniu 28 grudnia 2006r. w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w godz. 11.00 - 14.30
 
 
 
Na ogólny stan 15 radnych rady Miejskiej Zagórowa w sesji uczestniczyło 15 radnych.
W obradach poza radnymi uczestniczyli: Kierownictwo Urzędu, sołtysi, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, radca prawny, Architekt urbanista p.Zbigniew Łabuda.
Lista obecności - zał. nr 1.
 
Przewodnicząca Rady Romualda Matusiak otworzyła obrady, powitała wszystkich obecnych na sesji i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 100% radnych.
Przewodnicząca zapytała czy radni mają uwagi do porządku obrad III sesji. Nikt  nie zgłosił uwag i obrady przebiegały wg następującego porządku:
 
 1. Otwarcie obrad III sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokółu z II sesji.
 3. Zapytania i interpelacje radnych.
 4. Uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zagórów.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
A/ zaciągnięcia kredytu na budowę przedszkola w Zagórowie,
B/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2006.
 1. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2007.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2006.
 3. Uchwalenie Regulaminu określającego na 2007r. wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Zagórów.
 4. Uchwalenie Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2007r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady i Komisji na 2007r.
 6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 7. Wolne głosy, komunikaty.
 8. Zamknięcie obrad III sesji.
 
Ad.1.  j.w.
 
Ad.2.  Z protokółem z poprzedniej sesji zapoznali się radni Andrzejak Andrzej i Tomasz Niemier. Radny Niemier poinformował, że protokół został napisany zgodnie z przebiegiem obrad i zgłosił wniosek o jego przyjęcie bez odczytywania. Innych propozycji nikt z radnych nie zgłosił. Wniosek radni przyjęli jednogłośnie. Protokół z II sesji  został przyjęty.
 
Ad.3. Nikt z radnych nie zgłosił interpelacji ani zapytania.
 
- 2 -
 
Ad.4. Pan Zbigniew Łabuda - Architekt omówił zagadnienie związane z projektem zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy i miasta Zagórów.
Zakres opracowania Studium  obejmuje uwarunkowania wynikające z dotychczasowego  zagospodarowania i uzbrojenia terenu gminy a także kierunki zmian  w strukturze przestrzennej gminy oraz  w przeznaczeniu terenów.
Podstawowym celem opracowania Studium jest:
-określenie długookresowej polityki przestrzennej na obszarze gminy, zgodnie ze strategią rozwoju gminy,
-sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej gminy,
-stworzenie podstawy do koordynowania planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu wydawanych bez planu,
Pan Architekt zaznaczył, że studium to mimo uchwalenia, nie będzie przepisem gminnym i nie będzie stanowiło podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zmiana Studium uwzględnia wnioski złożone w Urzędzie Miejskim  dotyczące zamierzeń inwestycyjnych jak również wniosku Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" w sprawie terenu proponowanego do zajęcia przez kopalnię związanego z eksploatacją złoża węgla brunatnego "Piaski".
Radny Mirosław Zywert zapytał co trzeba bałoby zrobić aby to studium  było prawem miejscowym.
Sołtys Łucjan Rydlichowski poinformował, że na terenie gminy Rzgów organizują się grupy rolników  zbierających podpisy, by nie dopuścić do powstania kopalni na tym terenie.  Czy byłaby możliwość  aby grunty  należące do granic administracyjnych naszej gminy  wyłączyć z tej inwestycji. Pan Architekt wyjaśnił, że studium zostało opracowane w oparciu o ustawę o planowaniu przestrzennym i uwzględnia wszystkie wymogi w tym zakresie. Było zawiadomienie mieszkańców o wyłożeniu studium do publicznego wglądu celem umożliwienia zainteresowanym mieszkańcom  zgłoszenia uwag i zastrzeżeń.  Nikt w tym czasie się nie zgłosił . Pan Łabuda poinformował, że z terenu gminy Zagórów minimalna liczba gospodarstwa  będzie włączona  na cele kopalniane.
Pan Łabuda ponownie podkreślił, że studium nie jest aktem prawa miejscowego , taki jest zapis ustawowy.
Pan Eugeniusz Cichocki - w planie przewiduje się gazyfikację Zagórowa i w związku z tym należałoby uwzględnić  w studium  zapis  o  zbiorowej kotłowni/cieplika/. Ustalono iż p.Architekt zmianę taką  naniesie w Studium.
Radny Henryk Kruczkowski zapytał  w jakim stopniu kopalnia zagraża studni głębinowej  w Trąbczynie.  Pan Łabuda poinformował, że kopalnia ma już opracowany audyt oddziaływania na środowisko. Na razie nie ujawniają tego dokumentu  / dopiero po uzyskaniu koncesji/.
Radny Tomasz Niemier zapytał czy na terenach objętych Nadwarciańskim Parkiem Krajobrazowym  na glebach słabych  będzie można prowadzić zalesianie.
Burmistrz poinformował, że nie może być zalesiania poza tym które istnieje.
Dyskusję na tym zakończono.
Przystąpiono do głosowania. Na 15 radnych obecnych na sesji za uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zagórów głosowało 15 radnych.  Uchwała nr III/10/2006 została podjęta jednogłośnie - zał. nr 2.
 
 
- 3 -
 
Ad.5a,b/. Burmistrz Gminy Wiesław Radniecki przedstawił uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie  zaciągnięcia kredytu na budowę przedszkola w Zagórowie  oraz  w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2006.
Projekty tych uchwał były omawiane na posiedzeniach komisji. Radni nie zgłosili zapytań ani uwag do przedstawionych projektów.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.
Na 15 radnych biorących udział w sesji za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę przedszkola głosowało 14 radnych,  1 radny wstrzymał się od głosu.
Uchwała nr III/11/2006  została podjęta większością głosów   - zał. nr 3.
Za podjęciem uchwały w sprawie  nie wygasających wydatków w roku 2006 głosowało 15 radnych. Uchwała nr III/12/2006 została podjęta jednogłośnie  - zał. nr 4.
 
Ad.6. Burmistrz Gminy Wiesław Radniecki dokonał wprowadzenia do projektu budżetu na rok 2007. - zał. nr 5.
Dochody budżetowe proponuje się w kwocie 18.814.824,- zł. a wydatki 18.394.539,- zł.
Na inwestycje  planuje się kwotę 1.361.000,- zł. Na oświatę przeznacza się 43,5% wydatków a na opiekę społeczną 28,06%. Na gospodarkę komunalną-ulice, drogi - 8% wydatków.
Corocznie budżet w ciągu roku jest zwiększany o ok. 1 mln. zł i są to przeważnie  środki inwestycyjne.
Burmistrz zgłosił autopoprawki do projektu budżetu i tak:
-    zwiększa się o 30 tys. zł. dochody ze sprzedaży dziełek budowlanych za cmentarzem i tę kwotę przeznacza się na opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu Łazińsk II.
-    pozostałe poprawki wynikają z zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
      i są to poprawki formalne.
W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Andrzej Andrzejak. Radny poinformował, że komisja zapoznała się szczegółowo z projektem budżetu i przyjęła wniosek o przeznaczenie środków na opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu     w Łazińsku. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.  Radny ponadto zgłosił pilną potrzebę naprawy drogi w  Adamierzu, która uległa zniszczeniu podczas budowy wodociągu.
Pan Cichocki Eugeniusz wskazał na konieczność pobudowania chodników na ul. Nowej, Kilińskiego i Kolejowej. Na ul. Kolejowej  jest również  potrzeba położenia dywanika asfaltowego.
Radna Danuta Kujawa - Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rolnictwa poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2007.
Radna zgłosiła wniosek aby przy opracowywaniu dokumentacji na wodociągowanie wsi Łazińsk uwzglednić też Włodzimirów.
Radny Grzegorz Skąpski wskazał na całkowicie zniszczoną drogę Stawisko-Stanisławów od krzyżówki do p. Łechtańskiego.
Radny Mirosław Zywert zapytał które inwestycje będą zgłoszone do pozyskania środków unijnych. Mówi się o przekładaniu chodników w Zagórowie, a na wsiach nie ma wcale.
Burmistrz stwierdził, że zgłaszane przez radnych i sołtysów  wnioski inwestycyjne są w pełni zasadne ale ich realizacja zależy od wielkości środków budżetowych. Wykorzystane zostaną wszelkie możliwości w pozyskiwaniu środków unijnych, ale na dzień dzisiejszy mówi się tylko o tym, że ma być ich bardzo dużo lecz na dzień dzisiejszy nie ma żadnych programów
by można o środki występować.
Priorytetem inwestycyjnym w roku 2007 będzie budowa przedszkola w Zagórowie. Ponadto planowana jest do wykonania droga w Kopojnie Parcelach,  trzy ulice na osiedlu za
- 4 -
 
 cmentarzem. Jest dokumentacja na budowę oczyszczalni we Wrąbczynie, planowana jest też dokumentacja na kanalizowanie Drzewiec. Dziś trudno przewidzieć ile będzie kosztowała dokumentacja na wodociągowanie Łazińska i czy będzie  ujęta wieś Włodzimirów. Brak jest map geodezyjnych na ten teren, a są one niezbędne przy opracowywaniu dokumentacji. Wykonanie map geodezyjnych to bardzo kosztowna sprawa.
Przewodnicząca Rady przedstawiła opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu  na rok 2007. Opinia RIO jest pozytywna. -zał. nr 6.
Radny Marian Parus wyraził opinie, iż zagórowski samorząd nie jest przygotowany do  pozyskiwania środków unijnych. Brak jest w Urzędzie pracownika władającego językami obcymi, a wiele programów unijnych jest prezentowanych w językach obcych. Ponadto radny stwierdził, że budowa przedszkola nie jest priorytetem  na lata 2007, 2008. .
Burmistrz poinformował, że na terenie gminy Zagórów wiele inwestycji było realizowanych ze środków unijnych  i w dalszym ciągu będziemy pracować nad tym aby wszystkie możliwości unijne wykorzystać . Jest potrzeba zatrudnienia w Urzędzie informatyka,   osoby do promocji gminy, osoby ze znajomością języków obcych lecz są to bardzo duże koszty dla budżetu gminy.
Następnie przystąpiono do głosowania. W pierwszej kolejności głosowano autopoprawki  do projektu budżetu zgłoszone przez burmistrza .
Pierwsza poprawka dotyczyła zwiększenia dochodów o 30 tys. zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Łazińsku.  Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Pozostałe merytoryczne poprawki które zostały zawarte w opinii RIO  również zostały przyjęte jednogłośnie.
Całość budżetu wraz z przyjętymi poprawkami radni przyjęli jednogłośnie.
Uchwała  nr III/113/2006 stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokółu.
Po tym punkcie Przewodnicząca zarządziła 10-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie na sali obrad obecnych było 14 radnych. /w dalszych obradach nie brał udziału radny Marian Parus/.
 
Ad.7. Skarbnik Gminy Anna Sakowska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2006.
W budżecie zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu koparko-spycharki dla Zakładu GKiUW 60.000,- zł.  na budowę Przedszkola 5.000,- zł, i decyzje lokalizacyjne 5.000,- zł.
Wprowadzono środki na usuwanie skutków suszy 10.406,- zł. i na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 4.848,- zł.
Dyskusji nie było. Na 14  radnych biorących udział w głosowaniu, za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała nr III/14/2006 została podjęta jednogłośnie - zał. nr 7.
 
Ad.8.  Sekretarz Gminy Alina Kmieć przedstawiła projekt uchwały w sprawie Regulaminu wypłacania w roku 2007 różnych należności nauczycielom. Projekt tej uchwały uzyskał pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego Koło w Zagórowie. Radni uchwałę w powyższej sprawie przyjęli jednogłośnie. Uchwała nr III/15/2006 stanowi załącznik nr 8.
 
Ad.9.  Sekretarz Gminy Alina Kmieć przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2007r. Projekt programu był analizowany na posiedzeniach komisji. . Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego programu. Program został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr III/16/2006  stanowi załącznik nr 9.
- 5 -
 
Ad.10.  Przewodnicząca Rady zapytała czy do propozycji planów pracy Rady i Komisji radni maja dodatkowe propozycje. Nikt nie zgłosił uwag ani propozycji. Uchwała nr III/17/2006  w sprawie planów pracy na rok 2007 została podjęta jednogłośnie - zał. nr 10.
Ad.11.  Radny Grzegorz Skąpski zgłosił następujące  problemy:
 
 1. Podjąć należy działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa drogowego we wsiach o zwartej zabudowie. Kierowcy jeżdżą z dużą prędkością. Radny sugerował zamontowanie znaków drogowych ograniczających prędkość jazdy.
 2. W ciągu najbliższych kilku latach położyć chodniki w wioskach  o zwartej zabudowie Radny reprezentujący wyborców sołectwa Bukowe wnioskował aby w planach inwestycyjnych na najbliższe lata uwzględnić w tej wiosce budowę drogi, chodników i wymianę oświetlenia ulicznego. Zdaniem radnego  wieś Bukowe to od kilkunastu lat była "wioską zapomnianą". Radny wyraził pogląd, że kwota 230 tys. zł. na modernizację dróg to kwota  o wiele za mała w stosunku do potrzeb.
 3. Zabezpieczyć krzewy ozdobne do wsadzenia przy remizach strażackich na wsiach.
 4. Istnieją pogłoski, że mają być zlikwidowane Ośrodki Doradztwa Rolniczego w gminach i dlatego wskazane byłoby wyznaczenie pracownika w Urzędzie która służyłaby pomocą rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności rolnicze.
 5. Radny przekazał opinie swoich wyborców dotyczące skarg na niewłaściwą obsługę interesantów  przez niektórych pracowników Urzędu.
 
Burmistrz odpowiadając radnemu na zgłoszone problemy stwierdził, że zadania inwestycyjne  wskazane do wykonania we wsi Bukowe  są zasadne lecz niemożliwe do wykonania w  najbliższym czasie lecz na przestrzeni kilku lat.. Takie potrzeby jak w Bukowem występują w wielu innych wioskach i to rada będzie ustalała jakie zadania i gdzie będą realizowane.
Zdaniem Burmistrza obsługa interesantów przez pracowników Urzędu jest dobra. Kadra w Urzędzie częściowo zmieniła  się z uwagi na przejście kilku pracowników na emeryturę.
 
Sołtys wsi Anielewo p.Walicki Stefan  ponowił wniosek składany w poprzedniej kadencji dotyczący budowy drogi  asfaltowej w Anielewie na odcinku 1900 m.
Radny Tomasz Niemier zapytał:
1/ na jakim etapie jest sprzedaż obiektów pałacowych w Kopojnie,
2/ czy na drodze Kopojno-Trąbczyn  jest możliwość ułożenia garbów ograniczających prędkość jazdy.
W sprawie zespołu pałacowego w Kopojnie Burmistrz poinformował, że  osoba która miała kupić ten obiekt okazała się niewiarygodna gdyż nie wpłaciła ustalonej kwoty. Został ogłoszony drugi przetarg.
Jeśli chodzi o garby na drogach to mogą być one ustawiane na drogach wewnętrznych natomiast na publicznych nie. Droga Kopojno-Trąbczyn jest drogą publiczną.
 
Na tym obrady III sesji zostały zakończone. Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w sesji i zamknęła obrady o godz. 14.30
 
 
Protokółowała                                                                         Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
K.Rybarczyk                                                                                   Romualda Matusiak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Kempińska (03/08/2007 12:27:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Kempińska (03/08/2007 12:28:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Kempińska (03/08/2007 12:27:53)
Lista wiadomości