Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Rada Miejska » Projekty uchwał

Lista wiadomości
Projekt uchwały
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Michała Okurzałego w Zagórowie
Projekt uchwały
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu
Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2033
Projekt uchwały
w sprawie budżetu gminy i miasta na 2018 rok
Projekt uchwały
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Zagórowa i Komisji na 2018 rok
Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Projekt uchwały
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2017.
Projekt uchwały
w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2018 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2018 rok.
Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów