Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Rada Miejska » Projekty uchwał

Lista wiadomości
Projekt uchwały
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zagórów, o numerze geodezyjnym 2261/2 i powierzchni 0,0448 ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i prawa własności do 3/5 części zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w m. Zagórów, ul. Konińska 23, działka nr 2093/2 i 2093/3 – obręb geodezyjny Zagórów, stanowiącej własność Gminy Zagórów
Projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2017 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2017 rok
Projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego w realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej 2900P
Projekt uchwały
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032
Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej
Projekt uchwały
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów
Projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2016 rok
Projekt uchwały
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Zagórów
Projekt uchwały
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin