Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 48/2017 z dnia 29.12.2017 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw rewitalizacji w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 47/2017 z dnia 29.12.2017r.
w sprawie określenia inwestycji, które nie podlegają kontynuacji
Zarządzenie Nr 46/2017 z dnia 27.12.2017r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 45/2017 z dnia 27.12.2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 44/2017 z dnia 11.12.2017r.
sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
Zarządzenie Nr 43/2017 z dnia 06.12.2017r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
Zarządzenie Nr 42/2017 z dnia 01.12.2017r.
w sprawie zatwierdzenia stawek jednostkowych usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
Zarządzenie Nr 41/2017 z dnia 27.11.2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 13.11.2017r.
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 13.11.2017r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
Zarządzenie Nr 38/2017 z dnia 13.11.2017r.
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2018 rok
Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 13.11.2017r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Giny i Miasta Zagórów na lata 2018-2033
Zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 07.11.2017r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 26.10.2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 34/2017 z dnia 25.10.2017r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy i miasta Zagórów
Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 23.10.2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 32/2017 z dnia 18.10.2017r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji innowacji społecznej w ramach projektu grantowego ,,Przepis na wielkopolską innowację społeczną- usługi opiekuńcze dla osób zależnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 10.10.2017r.
w sprawie ustalenia Procedur postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 06.10.2017r.
w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat w budynkach mieszkalnych, budowlach i infrastrukturze na terenie gminy Zagórów powstałych w wyniku silnego wiatru w dniu 05.10.2017r.
Zarządzenie Nr 29/2017 z dnia 06.10.2017r.
sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 05.10.2017r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 20.09.2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie od roku szkolnego 2017/2018 w formie elektronicznej
Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 20.09.2017r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
Zarządzenie Nr 25/2017 z dnia 05.09.2017r.
W sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych – środków trwałych i pozostałych środków trwałych - wyposażenia w Gminie Zagórów
Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 05.09.2017r.
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Pokonaj stagnację – zmień życie na lepsze!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe
Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 04.09.2017r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 22/2017 z dnia 01.09.2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 31.08.2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 14A/2017 z dnia 03.07.2017r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
Zarządzenie Nr 20A/2017 z dnia 24.08.2017r
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 17.08.2017r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 10.08.2017r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2017 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 04.08.2017r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 04.08.2017r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 21.07.2017r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 12.07.2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 30.06.2017r.
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu za korzystanie z samochodu prywatnego na potrzeby podróży służbowej oraz określenia początku podróży służbowej
Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 23.05.2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 26.04.2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 14.03.2017r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2016 rok
Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 15.02.2017r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 14.02.2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 08.02.2017r.
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku
Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 27.01.2017r.
w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Zagórów jest organem prowadzącym
Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 27.01.2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 17.01.2017r.
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów
Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 17.01.2017r.
w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Zagórów dla samorządowej instytucji kultury
Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 11.01.2017r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 03.01.2017r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Zagórowie do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia oraz wydawania w tych sprawach decyzji
Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03.01.2017r.
w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Anielewo