Wyszukiwarka:

2011r.

Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 07.09.2011r.
 
 
 
                                                ZARZĄDZENIE NR 34/2011
                                        BURMISTRZA GMINY ZAGÓRÓW
                                                z dnia 7 września 2011 roku
 
 
 
                w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych
                                          w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
 
 
 
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), zarządza się co następuje:
 
                                                                  § 1
 
Wprowadza się Plan Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
 
                                                                  § 2
 
Uchyla się Zarządzenie Nr 32/2009 z dnia 4 grudnia 2009 roku.
 
                                                                  § 3
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
 
                                                                  § 4
 
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Ochrony.
 
                                                                  § 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Burmistrz Gminy
 
                                                                                         /-/ Wiesław Radniecki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                           Załącznik
                                                                                                           do Zarządzenia Nr 34/2011
                                                                                                           Burmistrza Gminy Zagórów
                                                                                                           z dnia 7 września 2011 roku    
 
      
 
 
                      PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
                            URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAGÓROWIE
 
Opracowany na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
Art.15, ust.1, pkt 5 (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).
 
I. PRZEDMIOT OCHRONY
 
Przedmiotem ochrony w Urzędzie Miejskim w Zagórowie są:
 1. Informacje niejawne oznaczone klauzulą "poufne" i "zastrzeżone".
 2. Informacje niejawne w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
 
II. postanowienia ogólne
 
1. Użyte w niniejszym planie:
 
1) rękojmią zachowania tajemnicy - jest zdolność osoby do spełnienia ustawowych wymogów dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, stwierdzona w wyniku przeprowadzenia postępowania sprawdzającego;
2) dokumentem - jest każda utrwalona informacja niejawna;
3) materiałem - jest dokument lub przedmiot albo dowolna jego część, chronione jako informacja niejawna;
4) przetwarzaniem informacji niejawnych - są wszelkie operacje wykonane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, informacjach szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie;
5) systemem teleinformatycznym - jest system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
6) dokumentem szczególnych wymagań bezpieczeństwa - jest systematyczny opis sposobu zarządzania bezpieczeństwem systemu teleinformatycznego;
7) dokumentem procedur bezpiecznej eksploatacji systemu teleinformatycznego - jest opis sposobu i trybu postępowania w sprawach związanych z bezpieczeństwem informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym oraz zakres odpowiedzialności użytkowników systemu teleinformatycznego i pracowników mających do niego dostęp;
8) dokumentacją bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego - jest dokument szczególnych wymagań bezpieczeństwa oraz dokument procedur bezpiecznej eksploatacji systemu teleinformatycznego, opracowanego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;
9) akredytacją bezpieczeństwa teleinformatycznego - jest dopuszczenie systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych;
10) ryzykiem - jest kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niepożądanego i jego konsekwencji;
11) zatrudnieniem - jest również odpowiednio: powołanie, mianowanie lub wyznaczenie.
 
2. Nadzór nad ochroną informacji niejawnych sprawują bezpośrednio uprawnieni pracownicy na samodzielnych stanowiskach.
 
3. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, zwany dalej "pełnomocnikiem ochrony" odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 
4. Szkolenie w zakresie informacji niejawnych przeprowadza pełnomocnik ochrony w stosunku do osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
 
5. Pełnomocnik ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem posiadającym dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" przyjmuje protokolarnie całość dokumentacji.
 
6. Informacje niejawne mogą być udostępniane wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonania przez nią pracy na zajmowanym stanowisku albo wykonywanej pracy zleconej.
 
III. KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH
 
1. Informacją niejawnym nadaje się klauzulę "poufne", jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że:
 
1)    utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
2)    utrudni realizację przedsięwzięć obronnych lub negatywnie wpłynie na zdolność bojową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3)    zakłóci porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli;
4)    utrudni wykonanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa lub podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej;
5)    utrudni wykonywanie zadań służbą lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli lub ściąganie sprawców przestępstw i przestępstw skarbowych oraz organom wymiaru sprawiedliwości;
6)    zagrozi stabilności systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej;
7)    wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej.
 
2. Informacją niejawnym nadaje się klauzulę "zastrzeżone", jeżeli nie nadano im wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Klauzulę tajności nadaje osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż dokument materiału.
4. Informacje niejawne podlegają ochronie w sposób określony w ustawie do czasu zniesienia lub zmiany klauzuli tajności.
5. Zniesienie lub zmiana klauzuli tajności są możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę, która podpisała dokument, albo jej przełożonego w przypadku ustania lub zmiany ustawowych przesłanek ochronnych.
6. Kierownicy jednostek organizacyjnych przeprowadzają nie rzadziej niż raz na 5 lat przegląd materiałów celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony.
7. Po zniesieniu lub zmianie klauzuli tajności należy dokonać odpowiednich zmian w oznaczeniu materiału i poinformować o nich odbiorców.
 
 
 
8. Informacje niejawne mogą być udostępniane wyłącznie osobie uprawnionej posiadającej:
- poświadczenie bezpieczeństwa o określonej klauzuli tajności lub
- pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli nie posiada  
  poświadczenia bezpieczeństwa,
- przeszkolenie z zakresu informacji niejawnych.
9. Udostępnienie informacji niejawnej o klauzuli "zastrzeżone" określonej osobie lub instytucji, może nastąpić na podstawie pisemnej zgody kierownika jednostki i tylko w odniesieniu do informacji wytworzonych w Urzędzie.
10. Udostępnienie określonej osobie lub instytucji informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" otrzymanych przez Urząd, może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody jednostki, która te informacje wytworzyła.
11. Informacje niejawne muszą być chronione i przetwarzane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie zgodnie z przepisami dotyczącymi kancelarii tajnych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, obiegu materiałów i środków bezpieczeństwa fizycznego, odpowiednich do nadanej klauzuli tajności.
 
IV. ORGANIZACJA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
 
1.Kierownik jednostki organizacyjnej, w której są przetwarzane informacje niejawne, odpowiada za ich ochronę, a w szczególności za zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania tej ochrony.
 
2. Kierownikowi jednostki organizacyjnej bezpośrednio podlega zatrudniony przez niego pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 
3. Do zadań pełnomocnika ochrony należy:
    1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
    2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych;
    3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych;
    4) kontrola ochrony informacji niejawnych, w szczególności okresowa kontrola ewidencji  
        materiałów i obiegu dokumentów;
    5) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym: w razie  
        wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
   6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
   7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających;
   8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej, które  
       posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym  
       odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
W przypadku stwierdzenia naruszenia w jednostce organizacyjnej przepisów o ochronie informacji niejawnych pełnomocnik ochrony zawiadamia o tym kierownika jednostki organizacyjnej i podejmuje niezwłocznie działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli "poufne", pełnomocnik ochrony zawiadamia niezwłocznie ABW.
 
V. EWIDENCJA INFORMACJI NIEJAWNYCH
 
1. Informacje niejawne oznaczone klauzulą "poufne" podlegają ewidencjonowaniu w 
    komórce ochronnej Urzędu.
2. Informacje niejawne oznaczone klauzulą "zastrzeżone" podlegają ewidencjonowaniu w  
    biurze Pełnomocnika ochrony.
 
 
3. Dokumenty i materiały zawierające informacje niejawne podlegają ewidencjonowaniu w  
    dzienniku ewidencyjnym. Ewidencji podlega każdy dokument otrzymany oraz wykonany  
    w Urzędzie bez względu na jakim stanowisku został sporządzony.
3. Każdy dokument niejawny przychodzący lub wychodzący z Urzędu ewidencjonuje się w  
    odrębnej pozycji dziennika ewidencyjnego.
4. Numer ewidencyjny każdego dokumentu niejawnego musi być poprzedzony skrótem  
    literowym: "Pf"- dla poufnych oraz "Z" - dla zastrzeżonych.
 
 
VI. ZABEZPIECZENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH
 
1. Informacje niejawne oznaczone klauzulą "poufne" wymagają przechowywania i zabezpieczenia w komórce ochronnej, w szafie pancernej z zamkami o skomplikowanym mechanizmie.
2. Szafa pancerna, w której przechowywane są dokumenty zawierające informacje niejawne, podlega codziennemu zamknięciu o oplombowaniu po zakończeniu pracy.
3. Klucze do szafy pancernej przekazywane są do przechowania w pojemniku lub woreczku każdorazowo zaplombowane przez pełnomocnika ochrony.
4. Duplikaty kluczy do szafy pancernej, podlegają zdeponowaniu w sekretariacie Urzędu.
5. Pobranie oraz zdanie kluczy lub duplikatów kluczy do szafy pancernej wymaga każdorazowego pokwitowania przez pełnomocnika ochrony.
Pokwitowania przyjęcia kluczy na stan lub zdania kluczy dokonuje się w książce ewidencji kluczy, prowadzonej w komórce ochronnej.
6. Informacje oznaczone klauzulą "zastrzeżone" mogą być przechowywane na stanowiskach pracy w meblach biurowych zamykanych na klucz.
 
VII. SZKOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
 
1. Celem szkolenia w zakresie informacji niejawnych jest zapoznanie się z:
- przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej oraz służbowej za ich naruszenie, w szczególności za nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych;
- zasadami ochrony informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy z uwzględnieniem zasad zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowaniem ryzyka;
- sposobami ochrony informacji niejawnych oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nieuprawnionego ich ujawnienia;
2. Szkolenie dla pełnomocników ochrony i ich zastępców - przeprowadza ABW;
3. Szkolenie dla pozostałych osób zatrudnionych w Urzędzie i wykonujących prace związane z informacjami niejawnymi - przeprowadza pełnomocnik ochrony;
4. Szkolenie przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Można odstąpić od przeprowadzenia szkolenia, jeżeli osoba podejmująca pracę przedstawi aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
5. Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia.
 
VIII. BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE
 
 1. Dopuszczenie do pracy na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" może nastąpić po uzyskaniu odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa oraz odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 2. dopuszczenie do pracy na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" może nastąpić po pisemnym upoważnieniu przez kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli nie posiada poświadczenia bezpieczeństwa oraz odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 3. Pełnomocnik ochrony przeprowadza zwykłe postępowanie sprawdzające na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej.
 4. ABW przeprowadza poszerzone postępowanie sprawdzające na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.
 5. Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy dana osoba daje rękojmię zachowania tajemnicy.
 6. Wszystkie czynności przeprowadzone w toku postępowań sprawdzających muszą być rzetelnie udokumentowane i powinny być zakończone przed upływem 3 miesięcy od dnia złożenia do pełnomocnika ochrony ankiety, lub złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wraz z wypełnioną ankietą.
 7. Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wymaga pisemnej zgody osoby, której ma dotyczyć.
 8. Ankieta po wypełnieniu stanowi tajemnicę prawnie chronioną i podlega ochronie dla informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w przypadku zwykłego postępowania sprawdzającego.
 9. Akta zakończonych postępowań sprawdzających prowadzonych przez pełnomocnika ochrony, związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" przechowuje pełnomocnik ochrony w szafie biurowej zamykanej na klucz.
 10. Zwykłe postępowanie sprawdzające obejmuje:
1)    sprawdzenie w niezbędnym zakresie w ewidencjach, rejestrach, kartotekach, w szczególności w Krajowym Rejestrze Karnym, danych zawartych w wypełnionej i podpisanej ankiecie; sprawdzenie innych informacji uzyskanych w toku postępowania sprawdzającego, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy.
2)    w toku sprawdzenia, jeżeli jest to konieczne, pełnomocnik ochrony może przeprowadzić rozmowę z osobą sprawdzaną w celu usunięcia nieścisłości lub sprzeczności zawartych w uzyskanych informacjach.
 1. Postępowanie sprawdzające kończy się wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa lib odmową wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 2. Poświadczenie bezpieczeństwa dla informacji niejawnych o klauzuli "poufne" wydaje się na okres 10 lat.
 3. Na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby uprawnionej do obsady stanowiska, złożony co najmniej 6 miesięcy przed upływem terminu ważności poświadczenia bezpieczeństwa, przeprowadza się kolejne postępowanie sprawdzające. Kolejne postępowanie sprawdzające powinno być zakończone przed upływem terminu ważności poświadczenia bezpieczeństwa.
 4. Od wydanej przez pełnomocnika ochrony decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, w wyniku zwykłego postępowania sprawdzającego, osobie sprawdzanej służy odwołanie do Szefa ABW. Odwołanie składa się za pośrednictwem pełnomocnika ochrony, który przeprowadził postępowanie sprawdzające.
 
IX. KOMÓRKA OCHRONNA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO
 
 1. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli "poufne" tworzy komórkę informacji niejawnych, zwaną dalej "komórką ochronną".
 2. Komórka ochronna stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną, w zakresie ochrony informacji niejawnych kierowaną przez pełnomocnika ochrony, obsługiwaną przez pracowników pionu ochrony, odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów i dokumentów uprawnionym osobom.
 3. W komórce ochronnej Urzędu gromadzeniu podlegają dokumenty oznaczone klauzulą "poufne" i "zastrzeżone".
 
 
 1. Do podstawowych zadań komórki należy:
1)    bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów;
2)    udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym;
3)    kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów;
4)    prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami;
5)    wykonywanie poleceń kierownika jednostki organizacyjnej;
6)    prowadzenie dziennika ewidencji, rejestru dzienników, książek ewidencyjnych i teczek.
 1. Organizacja pracy komórki ochronnej zapewnia możliwość ustalenia w każdych okolicznościach, gdzie znajduje się materiał czy dokument pozostający w dyspozycji jednostki organizacyjnej.
 2. Komórka ochronna odmawia wydania lub udostępnienia materiału osobie nieuprawnionej.
 3. W komórce ochronnej oraz na samodzielnych stanowiskach, gdzie są przetwarzane informacje niejawne stasuje się środki bezpieczeństwa fizycznego odpowiednie do poziomu zagrożeń w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do takich informacji, w szczególności przed:
1)    zamachem terrorystycznym;
2)    kradzieżą lub zniszczeniem materiału;
3)    próbą wejścia osób nieuprawnionych do pomieszczeń, w których są przetwarzane informacje niejawne;
4)    nieuprawnionym dostępem do informacji o wyższej klauzuli tajności nie wynikającym z posiadanych uprawnień;
 
X. BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE
 
 1. Systemy teleinformatyczne, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne, podlegają akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 2. Akredytacji udziela się na czas określony, nie dłużej niż 5 lat.
 3. Kierownik jednostki organizacyjnej udziela akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" przez zatwierdzenie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. W ciągu 30 dni od udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego Kierownik jednostki przekazuje ABW dokumentację bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 4. Wymagania szczegółowe w tym zakresie ustala inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego odpowiedzialny za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.
 5. Kierownik jednostki wyznacza administratora systemu odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa przewidzianych dla systemu teleinformatycznego.
 6. Stanowiska administratora systemu oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego mogą zajmować lub pełnić osoby posiadające poświadczenia bezpieczeństwa odpowiednie do klauzuli tajności informacji wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych lub przekazywanych w systemach lub sieciach teleinformatycznych, po odbyciu specjalistycznego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonego przez ABW.
 7. Zaświadczenie o odbytym szkoleniu jest przechowywane w aktach osobowych oraz dokumentacji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
 
 
 
 
 
XI. WYKONYWANIE DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH Z WYKORZYSTANIEM KOMTERA
 
Pracownicy, którzy do opracowania dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą "poufne" lub "zastrzeżone" wykorzystują urządzenia komputerowe, zobowiązani są zabezpieczyć informacje podlegające ochronie przed ich nieuprawnionym ujawnieniem a także przed dotarciem do tych informacji przez osoby, które nie powinny znać ich treści.
 
 1. Pracownicy, którzy sporządzają dokumenty zawierające informacje niejawne korzystają z wydzielonego, samoistnego komputera, bez połączenia z Internetem i innymi komputerami w Urzędzie, niezwiązanego z określonym stanowiskiem pracy.
 2. Komputer jest uruchamiany poprzez podanie hasła przez osobę, która będzie na nim  pracowała.
 3. Pracownicy, którzy są uprawnieni do sporządzania dokumentów niejawnych, są zarejestrowani na w/w komputerze jako odrębni użytkownicy i mają nadane odrębne hasła, tylko im znane..
 4. Zmiana użytkownika komputera nie może nastąpić bez wiedzy pracownika wcześniej pracującego na tym komputerze.
 5. Po zakończeniu pracy każdy użytkownik musi zostać wylogowany, aby nikt inny nie miał dostępu do sporządzonych przez niego dokumentów niejawnych.
 6. Wydzielony komputer jest przechowywany w szafie biurowej zamykanej na klucz.
 
XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE INFORMACJE NIEJAWNE OZNACZONE KLAUZULĄ "POUFNE" I "ZASTRZEŻONE"
 
1. Odpowiedzialność za dokumenty zawierające informacje niejawne, ponosi każda osoba, której dokument zawierający wymienione informacje został przekazany lub udostępniony.
2. Odpowiedzialność osoby, której dokument został powierzony, polega na:
    1) stworzeniu warunków do ochrony dokumentów przed nieuprawnionym dostępem;
    2) zabezpieczenie dokumentu przez cały okres niezbędny do realizacji zadań związanych z  
        dostępem do informacji niejawnych w treści posiadanych dokumentów;
    3) nie udostępnieniu dokumentów innym osobom bez wyraźnej zgody, imiennej dekretacji 
       dokonanej przez kierownika jednostki organizacyjnej.
3. Odpowiedzialność za prawidłową ewidencję dokumentów ponosi pracownik sekretariatu oraz pełnomocnik ochrony.
 
XIII. GROMADZENIE DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE NIEJAWNE
 
1. Dokumenty niejawne oznaczone klauzulą "poufne" i "zastrzeżone", podlegają gromadzeniu w teczkach akt oznaczonych właściwą klauzulą tajności.
2. Dokumenty zawierające informacje niejawne oznaczone klauzulą "poufne" muszą być przechowywane w szafie pancernej, natomiast oznaczone klauzulą "zastrzeżone" mogą być przechowywane w meblach biurowych zamykanych na klucz.
3. Akta spraw zakończonych podlegają ochronie do czasu zniesienia lub zmiany klauzuli tajności. Zniesienie lub zmiana klauzuli tajności są możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę, która jest uprawniona do podpisania dokumentu.
4. Należy nie rzadziej niż raz na 5 lat dokonać przeglądu materiałów celem ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony.
5. Po zniesieniu lub zmianie klauzuli tajności podejmuje się czynności polegające na naniesieniu odpowiednich zmian w oznaczeniu materiału i poinformowaniu o nich odbiorców.
 
 
 
XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA, DYSCYPLINARNA I SŁUŻBOWA ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH
 
1. Odpowiedzialność karna osób, które dopuściły się przestępstwa lub czynu zabronionego przeciwko ochronie informacji niejawnych, określają przepisy Kodeksu Karnego - art. od 265 do 269 ustawy z 6 czerwca 1997 roku (Dz.U. z 1997 roku Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
2. W stosunku do pracowników, którzy nie przestrzegają wymagań związanych z ochroną informacji niejawnych i nierzetelnie wykonują swoje obowiązki, dopuszczają się uchybień w zakresie zabezpieczenia dokumentów i informacji podlegających ochronie, stwarzające warunki do ujawnienia tajemnicy osobom nieuprawnionym, zastosowane mogą być przewidziane prawem, sankcje dyscyplinarne i służbowe.
 
 
XV. POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁAMI ZAWIERAJĄCYMI INFORMACJE NIEJAWNE W RAZIE WPROWADZENIA STANU NADZWYCZAJNEGO
 
1. Konieczność podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia materiałów zawierających informacje niejawne o klauzuli "poufne" i "zastrzeżone" może mieć miejsce w przypadkach:
Ø    spodziewanego zagrożenia państwa;
Ø    wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
Ø    zagrożeń wewnętrznych spowodowanych klęskami żywiołowymi.
2. Zabezpieczeniu podlegają wszystkie dokumenty niejawne przechowywane na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie;
   - w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dokumenty mające bezpośredni związek z  
      funkcjonowaniem Urzędu i materiały mające związek ze sprawami obronnymi;
   - w drugiej kolejności pozostałe dokumenty m.in.: plan akcji kurierskiej, plan obrony  
      cywilnej, plan operacyjny funkcjonowania Gminy Zagórów w warunkach zewnętrznego  
      zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
3. Zabezpieczenie dokumentów jest niezbędne dla zapewnienia realizacji zadań  na rzecz Sił Zbrojnych, Urzędu oraz mieszkańców. Zabezpieczenia dokonuje się poprzez dodatkowe zabezpieczenie (oplombowanie szaf i drzwi), względnie ewakuowanie z pomieszczeń biurowych do innych lub innego budynku.
4. Materiały niejawne po ewakuacji należy odpowiednio zabezpieczyć przez zamknięcie i oplombowanie pomieszczeń a także, jeżeli jest to możliwe, należy zapewnić całodobowy nadzór nad tymi pomieszczeniami.
5. Pracownicy samodzielnych stanowisk bezpośrednio odpowiadają za zabezpieczenie i ewakuację dokumentów zawierających informacje niejawne znajdujące się na ich stanowiskach pracy.
6. Decyzje w sprawie zabezpieczenia lub ewakuacji dokumentów podejmuje pełnomocnik ochrony lub upoważniony pracownik pionu ochrony.
7. W przypadkach uzasadnionych, pod nieobecność pełnomocnika ochrony lub upoważnionego pracownika pionu ochrony, decyzje podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej lub jego zastępca.
8. Miejsce zabezpieczenia materiałów podlegających ochronie ustala osoba podejmująca decyzje o ewakuacji.
9. W przypadku, gdy zabezpieczenie dokumentów w budynku Urzędu lub w innym budynku jest niemożliwe, należy przystąpić do likwidacji dokumentów zawierających informacje niejawne.
10. Decyzje w sprawie likwidacji dokumentów niejawnych podejmuje pełnomocnik ochrony. W przypadku jego nieobecności decyzje podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej lub jego zastępca. Likwidację dokumentów należy przeprowadzić wg załączonego wzoru-załącznik Nr 1.
 
 
 
11. W skład komisji likwidacyjnej mogą wejść tylko te osoby, które posiadają aktualne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone". Komisja likwidacyjna może przystąpić do likwidacji dokumentów niejawnych, jeżeli będą w niej uczestniczyły co najmniej 2 osoby.
12. W celu wykonania zadań związanych z zabezpieczeniem materiałów będących przedmiotem zabezpieczenia, konieczne jest:
1)    wydanie stosownego polecenia pracownikom samodzielnych stanowisk;
2)    zapewnienie niezbędnego środka transportu oraz pracowników w ilości niezbędnej do  
      zapakowania i przeniesienia materiałów wymagających zabezpieczenia;
3)    zabezpieczenie ewakuacji dokumentów dokonuje komisja wyznaczona przez osobę  
      zarządzającą zabezpieczeniem materiałów;
4)    komisja sporządza protokół, z którego musi wynikać:
      - określenie rodzaju i ilości dokumentów poddanych zabezpieczeniu lub ewakuacji;
      - określenie sposobu zabezpieczenia dokumentów w nowym miejscu ich
        przechowywania;
     - określenie sposobu zabezpieczenia dokumentów, które pozostały na
        samodzielnych stanowiskach.
5)    w przypadku pozostawienia części materiałów, które nie podlegały zabezpieczeniu
       lub  których nie zdołano zabezpieczyć, komisja zobowiązana jest  zamknąć i    
       zaplombować szafy w pomieszczeniach, gdzie były przechowywane. Spełnienie,  
       lub nie spełnienie tej czynności komisja obowiązkowo uwzględnia w treści
       sporządzonego protokołu zabezpieczenia materiałów. Wzór protokołu stanowi  
       załącznik Nr 2.
13. W zależności od istniejących zagrożeń, pion ochrony powinien zapewnić współpracę w zakresie zabezpieczenia, ewakuacji materiałów niejawnych z Policją, Strażą Pożarną.
 
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Pełnomocnik ochrony, kierownicy referatów oraz przełożeni pracowników zapoznają podległych pracowników z ustaleniami Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie oraz zapewniają bieżące przestrzeganie postanowień w zakresie ochrony informacji niejawnych, mogących występować w pracy na poszczególnych stanowiskach.
2. Osoby wymienione wcześniej wprowadzą, jako obowiązującą zasadę zapoznania z Planem ochrony wszystkie osoby, które podejmują pracę w Urzędzie.
3. W przypadku wystąpienia wątpliwości pracownicy Urzędu mogą w każdym czasie zwracać się o wyjaśnienia, czy też instruktaż do pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          
 
 
                                                                                                                          Załącznik Nr 1
 
                                                                                                                          Poufne/zastrzeżone
 
 
                                                PROTOKÓŁ
 
 
zniszczenia dokumentów niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
 w związku z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego.
 
 
 
Na podstawie decyzji ……………………………………… z dnia ……………………………
                                          (osoba wydająca decyzję)
 
 
 
Komisja w składzie:
                                ……………………………………………
                                ……………………………………………
                                ……………………………………………
 
 
dokonała zniszczenia n/w dokumentów niejawnych:
 
L.p.
Numer ewidencyjny
Stopień tajności
Nazwa dokumentu
      Ilość
Kategoria
archiwalna
Uwagi
 
Egz..
Ark.
  1
            2 
       3
        4
  5
   6 
       7 
      8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie dokumenty niejawne wyszczególnione od poz. …………………. do poz. ……………….. po odnotowaniu w dziennikach ewidencyjnych, zniszczono dnia …………………….. .
 
 
Wykonano w 1 zgz:
Egz. Nr 1 - a/a                                                  <
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Parus (26/09/2011 14:53:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Parus (30/09/2011 09:14:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Parus (30/09/2011 09:13:51)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 30.11.2011r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Zagórowie
Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 30.11.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 14.11.2011 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032
Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 14.11.2011r.
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2012 rok
Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 31.10.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 20.10.2011r.
w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 20.10.2011r.
w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za usługi komunalne - wywóz nieczystości płynnych świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 11.10.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Zarządzenie nr 36/2011 z dnia 19.09.2011r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 15.09.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 07.09.2011r.
w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 26.08.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 31.08.2011r.
w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wys
Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 31.08.2011r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów
Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 01.08.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 01.08.2011r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2011 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 25.07.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 21.07.2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 25.07.2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 25.07.2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 11.07.2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 13.06.2011r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 13.06.2011r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
Zarządznie Nr 21/2011 z dnia 13.06.2011r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola
Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 13.06.2011r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 13.06.2011r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 09.06.2011r.
w sprawie zatwierdzenia konkursów na dyrektorów szkół i przedszkola
Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 25.05.2011r.
w sprawie określenia regulaminu komisji konkursowych powołanych przez Burmistrza Gminy Zagórów do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: 1. Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie 2. Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w
Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 24.05.2011r.
w sprawie powołania składu komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Zagórowie
Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 24.05.2011r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Zagórowie
Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 23.05.2011r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie
Zarządzenie Nr 13 /2011 z dnia 23.05.2011r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie
Zarządzenie Nr 12 /2011 z dnia 23.05.2011r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łukomiu
Zarządzenie Nr 11 /2011 z dnia 23.05.2011r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie
Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 23.05.2011r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Trąbczynie
Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 19.05.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 7/2011 z dnia 15.04.2011r.
w sprawie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 31.03.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 17.03.2011r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2010 rok
Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia 01.02.2011r.
w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 01.02.2011r.
w sprawie ustalenia rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Zagórowie, które są i nie są otwierane w Sekretariacie Urzędu
Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 01.02.2011r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 31.01.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok