Wyszukiwarka:

Urząd Stanu Cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO
 
Burmistrz Wiesław Radniecki - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 
Joanna Kempińska -  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 
Lidia Bartecka  -  specjalista ds. rejestracji stanu cywilnego i dowodów osobistych
 
tel. (63) 274-88-03
___________________________________________________
 
 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustaw : prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polska jak również z innych przepisów szczegółowych, a zwłaszcza:

 

1.    rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

2.    sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,

3.    sporządzanie i wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

4.    przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych i przekazywanie ich do archiwum,

5.   przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

6.    stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

7.   wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,

8.   wykonywanie zadań wynikających z  Konkordatu,

9.   prowadzenie dokumentacji i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

10. wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach  stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

11. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o sprostowaniu  oczywistych błędów pisarskich w sporządzanych aktach stanu cywilnego,

12. współpraca z innymi organami w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów,

13. organizowanie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli (celebrowanie uroczystości),

14. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

15. informatyczna archiwizacja danych.

 

        
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2003 12:21:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Kempińska (04/12/2009 14:34:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Parus (20/07/2015 10:22:07)