Wyszukiwarka:

Ewidencja Działalności Gospodarczej

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
Magdalena Andrzejak - podinspektor ds. działalności gospodarczej
Tel. (63) 274-88-32
 ____________________________________________________________
 

Do zadań stanowiska ds. działalności gospodarczej należy prowadzenie spraw związanych z:

1.   ewidencją przedsiębiorców, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczeń o zmianie wpisu, decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

2.   wydawaniem zaświadczeń o prowadzeniu przez przedsiębiorców działalności gospodarczej,

3.   wydawaniem odpisów, duplikatów i potwierdzeń kopii zaświadczeń o wpisie i zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

4.   prowadzeniem, kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów prawa zgodnie z ustawą Prawo działalności gospodarczej,

5.   wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży,

6.   wydawaniem jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

7.   wydawaniem decyzji o odmowie wydania zezwoleń, o wygaśnięciu zezwoleń i o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

8.   wydawaniem zaświadczeń przedsiębiorcom potwierdzających dokonanie opłat za wydanie lub korzystanie z zezwoleń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok poprzedni,

9.   określeniem cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami a także określenie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,

10.wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w  krajowym transporcie drogowym,

11.ustaleniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych  i gastronomicznych,

12.funkcjonowaniem targowisk miejskich, ustalanie opłat targowych i sposobu ich poboru, opracowanie regulaminu targowisk,

13. prowadzeniem comiesięcznych uzgodnień opłat za sprzedaż stanowisk abonamentowych na placu targowym z księgowością analityczną,

14. gospodarką wodną , melioracją a w szczególności ustaleniem potrzeb w tym zakresie, współdziałanie i nadzorowanie realizacji zadań,

15. prowadzeniem spraw z zakresu transportu publicznego,

16. prowadzeniem ewidencji obiektów innych świadczących usługi hotelarskie, gastronomiczne w tym gospodarstw agroturystycznych,

17. udział w komisjach powołanych do szacowania strat powstałych  w gospodarstwach rolnych wskutek klęsk żywiołowych, ustalenie jednolitych kryteriów i metodologii prac komisji,

18. prowadzeniem spraw dotyczących ochrony zabytków i cmentarzy,

19. realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku,

20. Wydawanie zaświadczeń i potwierdzanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i posiadaniu kwalifikacji rolniczych oraz innych zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw,

21. prowadzenie rejestru instytucji kultury,

22. prowadzenie spraw związanych  z tworzeniem, działalnością i likwidacją instytucji i placówek kultury,

23.koordynowanie działalności instytucji kulturalnych działających w mieście i gminie oraz opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych,

24. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu odnowy dóbr kultury,

25. współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury i Miejską Biblioteką Publiczną,

26. opieka nad dobrami kultury, miejscami pamięci, pomnikami, tablicami i  grobownictwem wojennym,

27.współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, turystyki i związkami sportowymi oraz opracowywanie kalendarza imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,

28. podejmowanie działań w zakresie inwestycji kultury fizycznej i sport oraz modernizacji bazy sportowej i rekreacyjnej.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2003 10:01:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Kempińska (04/12/2009 14:50:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Parus (20/07/2015 10:17:42)